Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

II SA/Rz 540/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-06-17

. od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie kwotę 295,20 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), w tym podatek od towarów i usług w kwocie...
z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

II SA/Po 746/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

do odszkodowania: wartości podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.); innych kosztów...
w kwocie [...]zł,, 2. doliczenie do ustalonego w pkt 1 odszkodowania wartości podatku od towarów i usług, ewentualnie podatku od czynności cywilnoprawnych, a także innych...

I OSK 2027/11 - Wyrok NSA z 2013-05-07

, art. 29 ust. 1, art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach, poprzez nieuwzględnienie w kwocie ustalonego odszkodowania...
wysokości podatku od towarów i usług., W odpowiedzi na skargę, Minister Infrastruktury wniósł o jej oddalenie., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku...

I SA/Wa 1955/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-10

) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych oraz tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych; 3...
295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych oraz tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę...

IV SA/Po 830/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-20

z siedzibą w L. Pani R.H. Strona postępowania zaskarżyła przedmiotową decyzję, albowiem przyznana kwota odszkodowania nie uwzględnia podatku od towarów i usług. Ponadto...
2004 roku o podatku od towarów i usług poprzez błędne przyjęcie, iż podatek VAT będzie pomniejszał wartość przyznanego odszkodowania odpowiadającego wartości netto...

IV SA/Wa 1111/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-14

20/100) złotych, stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Decyzją z dnia [...] lutego 1986 r...

II SA/Bd 1194/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-01-26

prawnemu, ustanowionemu w ramach prawa pomocy, wynagrodzenie w wysokości 240 zł powiększonej o należną stawkę podatku od towarów i usług (§ 14 ust. 2 pkt 1 lit. c w zw. z § 2...

II SA/Łd 163/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-05-16

(dwieście czterdzieści) złotych powiększoną o należny podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu. A. P. Wnioskiem...

III SA/Po 323/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-05

[...] (dwieście dziewięćdziesiąt dwa i 80/100 ) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego uwzględniającą kwotę [...] ([...]) złotych stanowiącą podatek od towarów...
i usług i kwotę [...] ([...]) złotych, tytułem uiszczonej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa i z tego tytułu nakazuje wypłacić adw. A. R.-S. Kancelaria Adwokacka...

II SA/Lu 343/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-09-26

wielorodzinnych. Skarżąca na poparcie swojej tezy powołała się na przepisy ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), dotyczące...
1   Następne >   +2   6