Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

II SA/Rz 980/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-12-23

(słownie: dwieście dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 41,40 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych czterdzieści...
, powiększoną o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

II SA/Rz 789/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-10-24

), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 41,40 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej. Wyrokiem z dnia 24...
o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...

III SA/Kr 350/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-08-01

(dwieście czterdzieści) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...
w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Postanowieniem z [...] 2017 r. Wójt Gminy ustalił koszty postępowania...

III SA/Łd 201/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-28

od pełnomocnictwa oraz 52,80 zł - podatek od towarów i usług., Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ odwoławczy winien uwzględnić rozważania zawarte w niniejszym...
od towarów i usług oraz kwotę 17 (siedemnaście) złotych, stanowiącą opłatę skarbową od pełnomocnictwa, łącznie kwotę 309,80 (trzysta dziewięć i 80/100) złotych, tytułem kosztów...

III SA/Łd 7/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-08-24

sądowych w sprawach cywilnych). Wynagrodzenie biegłego, będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów...
i usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu (art. 89 ust. 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych...

III SA/Łd 1170/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-02-10

biegłego będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku...
wyroku). Koszty przeprowadzonego w niniejszej sprawie postępowania rozgraniczeniowego wynoszą więc 4.494 zł. + 23% podatku VAT, co daje kwotę 5.527,62 zł. Kwotę...

III SA/Łd 282/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-27

20/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu F. B. z urzędu; 3) przyznaje i nakazuje wypłacić...
dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu J. B. z urzędu...

III SA/Kr 1941/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-12-21

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 480 zł (czterysta osiemdziesiąt złotych) podwyższoną o podatek od towarów i usług przewidziany dla tego rodzaju...
. U. z 2019 r. poz. 18 z późn. zm.) sąd, w punkcie drugim wyroku, przyznał adwokatowi z urzędu kwotę 480 zł, powiększoną o należną stawkę podatku od towarów i usług (110,40 zł...

III SA/Łd 977/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-11

budżetowa (art. 89 ust. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Wynagrodzenie biegłego będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług...
podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu (art. 89 ust. 4 ustawy...

III SA/Kr 785/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-29

od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach Zaskarżoną przez A. P...
Radcy Prawnego ul. [...] w K kwotę 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu podwyższoną o stawkę podatku...
1   Następne >   +2   +5   11