Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Symbol

I SA/Gl 494/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-21

września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych...
(na podatek od towarów i usług VAT)., W uzasadnieniu uchwały organu nadzoru stwierdzono na wstępie, że wspomniana uchwała Rady Miasta K. wpłynęła do Regionalnej Izby...

I GSK 1320/18 - Wyrok NSA z 2019-09-13

do realizacji czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług od momentu jej przekazania., W okresie realizacji przedmiotowej inwestycji, Miasto nie miało prawa...
w związku z uzyskaniem zwrotu podatku od towarów i usług wynosi 66.912,33 zł. Obliczono ją w ten sposób, że od kwoty dotacji faktycznie pobranej w 2009 r., tj. 4 127 276,07...

V SA/Wa 2156/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-05

podatkowego, wszystkie szkolenia w ramach PO KL powinny być zwolnione z podatku od towarów i usług, o ile są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych., Decyzją...
o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 145, poz. 1541) zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70...

V SA/Wa 4405/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-14

przez zakład budżetowy do realizacji czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług od momentu jej przekazania., W okresie realizacji przedmiotowej inwestycji...
rozliczonej kwoty podatku od towarów i usług o którym mowa wyżej określono na kwotę ...zł ), obliczono na ... zł (faktyczna wartość projektu ustalona po kontroli z kwietnia...

II GSK 2610/15 - Wyrok NSA z 2017-05-17

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Skarżący zobowiązał się również, zgodnie z § 4 ust. 5 umowy...
na ojcostwo, a działalność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie przepisów ustawy...

I SA/Rz 116/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-04-13

radcy prawnej A.M.-K. wynagrodzenie w kwocie 590,40 (pięćset dziewięćdziesiąt 40/100) złotych, w tym podatek od towarów i usług w kwocie 110,40 (sto dziesięć 40/100...
od towarów i usług, wyliczoną według stawki 23 %, w kwocie 55,20 zł., Sąd nie uwzględnił wniosku pełnomocnika o przyznanie wynagrodzenia, niepowiększonego o podatek od towarów...

I SA/Sz 1193/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-02-17

sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT), który został uznany za wydatek kwalifikowalny w projekcie i jednocześnie zobowiązała się do zwrotu...
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostaw nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z ponoszonymi nakładami...

I SA/Gl 238/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-17

położonych przy ulicy [...] w Z. na potrzeby rozwoju przemysłowego parku tematycznego,' pomniejszonej o kwotę zwrotu podatku od towarów i usług VAT otrzymanego z urzędu...
), bez możliwości zapłaty z niej kwoty podatku od towarów i usług VAT, a beneficjent zobowiązany jest do zwrotu podatku od towarów i usług VAT otrzymanego z urzędu...

II GSK 4503/16 - Wyrok NSA z 2017-05-18

. o kwalifikowalności wydatku, Gmina wskazała, że nie może odzyskać podatku od towarów i usług, poniesionego w ramach realizacji projektu, zobowiązując się jednocześnie...
. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)., Pismem z dnia [...] stycznia 2015 r. Gmina poinformowała instytucję zarządzającą o uzyskaniu z urzędu...

III SA/Łd 395/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-10

jednak nie zapłaciła kary., Upomnieniem z 1 lutego 2019 r. nr [...] wezwano J. O. się do uregulowania należności z tytułu podatku od towarów i usług za IV kwartał 2018 r. wraz...
w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2018 r., który został negatywnie rozpatrzony przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. J. O. zaskarżyła powyższą decyzję...
1   Następne >   +2   +5   +10   27