Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

II SA/Rz 1446/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-05-24

2-4, przy czym nie może ona przekraczać wartości przedmiotu sprawy (§ 4 ust. 1 rozporządzenia). Ponadto, opłatę tę podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług...
wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług (§ 4 ust. 3 rozporządzenia). Zgodnie z treścią § 21...

IV SA/Wa 964/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-13

(pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Decyzją z dnia [...] grudnia 2012...
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.). ...

III SA/Po 474/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-30

180,00zł netto powiększonego o kwotę 39,60zł odpowiadającą 22% stawce podatku od towaru i usług (razem 219,60zł). We wniosku zawarł oświadczenie, że koszty udzielonej pomocy...
od towarów i usług w kwocie 26,40zł (dwadzieścia sześć 40/100) tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy, 2. oddalić wniosek w pozostałym...

III SA/Kr 2049/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-05

o stawkę podatku od towarów i usług obowiązującą dla tego rodzaju czynności w dniu orzekania. Zaskarżoną decyzją nr [...] z dnia 16 września 2011 r. Wojewódzki Inspektor...
, wynagrodzenie to zostanie powiększone o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...

I SA/Rz 438/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-08-02

Izby Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2008 roku 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy...
w podatku od towarów i usług za grudzień 2008 r. w kwocie 692 539 zł oraz nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości...

IV SAB/Wa 127/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-27

sześć złotych i czterdzieści groszy) złotych stanowiącą 22% podatku od towarów i usług - tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącemu K.G....

III SAB/Kr 38/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-13

z urzędu podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

III SA/Kr 731/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-12

od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Wojewódzki Inspektor Nadzoru...
Adwokacka ul. [...] w K kwotę 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu podwyższoną o stawkę podatku...

III SA/Kr 130/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-06-08

o podatek od towarów i usług przewidziany dla tego rodzaju czynności. Starosta decyzją z [...] 2016 r. znak: [...], na podstawie art. 22 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 2 pkt 1...
wyznaczonemu z urzędu pełnomocnikowi skarżącego koszty nieopłaconej pomocy prawnej w wysokości 240 złotych powiększonej o kwotę podatku od towarów i usług wynikającej z § 21...

III SA/Kr 1517/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-23

udzielonej z urzędu podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...
1   Następne >   +2   +5   9