Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

III SA/Wa 930/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-10

Skarżąca spółka nie była zarejestrowanym w Polsce podatnikiem podatku od towarów i usług. Nie posiadała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej siedziby ani miejsca...
przez Skarżącą czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług i orzeczenie, iż w związku z powyższym Skarżąca nie spełnia warunków określonych w par. 2 rozporządzenia...

II GSK 2422/21 - Wyrok NSA z 2022-09-02

kontroli podatkowych przez Urząd Skarbowy w Będzinie, 2, II GSK 2422/21 w zakresie podatku od towarów i usług za grudzień 2015 r., sierpień 2016 r. i październik 2016 r...
z zapytaniem do Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, na jakim etanie jest prowadzona kontrola podatkowa w zakresie podatku od towarów i usług za okresy od sierpnia...

I FSK 578/05 - Wyrok NSA z 2006-05-30

r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./. Jeżeli tak, to podlegały one zwolnieniu przedmiotowemu w podatku od towarów i usług...
na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ Naczelny Sąd Administracyjny w składzie...

II GSK 453/18 - Wyrok NSA z 2018-10-16

podatku od towarów i usług. W konsekwencji zdaniem organu podatkowego I instancji, spółka naruszyła określony w art. 52 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r...
jako płatnika podatku od towaru i usług z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych i określił kwotę niewpłaconego podatku od towarów i usług z tytułu nabycia...

I SA/Gd 1440/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-20

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad i grudzień 2010 r. 1. uchyla zaskarżoną...
wodnokanalizacyjnej, która była wykorzystywana przez ZGK skarżącej do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Korekty deklaracji złożone zostały w związku...

III SA/Łd 423/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-15

podatku od towarów i usług za miesiąc kwiecień 2015 r. w kwocie 71.218,50 zł wraz z odsetkami za zwłokę. Zaległość ta objęta jest postępowaniem egzekucyjnym. Ponadto w ww...
30 listopada 2015 r. Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w Ł. poinformował organ I instancji, iż Spółka posiada zaległości z tytułu podatku od towarów i usług za kwiecień...

I SA/Lu 691/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-16

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zarejestrowania jako podatnika podatku od towarów i usług I. uchyla...
zarejestrowania M. T. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w [...] jako podatnika podatku od towarów i usług oraz podatnika VAT UE, utrzymał w mocy decyzję organu...

I SA/Lu 514/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-30

I. P. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2011 r. I. oddala skargę...
w [...] z dnia [...] listopada 2016 r. w przedmiocie zmiany rozliczenia w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2011 r., Z uzasadnienia...

I SA/Lu 492/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-30

. W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2012 r. oddala skargę...
[...] r. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za czerwiec [...]r., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji i akt sprawy wynika...

III SA/Wa 779/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-17

decyzję organu I instancji określającą jej zobowiązanie w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2001 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia...
dochodowego od osób prawnych za 2001 r. oraz postępowanie w zakresie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2001 r. są odrębnymi postępowaniami. Skarżąca uważa...
1   Następne >   +2   +5   +10   24