Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

III SA/Gl 1140/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-15

i Transportu w C. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Przedmiotem skargi...
transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1867), obciążając ich podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie, Skarżący nosi się z zamiarem wydzierżawienia wybudowanych...

I OSK 802/16 - Wyrok NSA z 2018-02-13

konstrukcji podatku od towarów i usług - nie jest dopuszczalne. Należy bowiem odróżnić ustawowo określone reguły ustalania wysokości odszkodowania od ustawowych reguł...
nieruchomości, a tym samym niezasadnie nie uwzględniono żądania strony skarżącej kasacyjnie dotyczącego powiększenia kwoty odszkodowania o kwotę podatku od towarów i usług...

III SA/Łd 241/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-05-29

. o podatku akcyzowym oraz czy podatek akcyzowy oraz należny podatek od towarów i usług zostały wpłacone przez podmiot wysyłający., - ustalenie czy doszło do uszczuplenia podatku...
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego., Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego w Ł. wyjaśnił, że Spółka A nie prowadzi składu podatkowego pod adresem D., ul. A 1...

III SA/Łd 486/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-17

podatkiem od towarów i usług, jeżeli przewożonym towarom towarzyszy dokument potwierdzający przesunięcie międzymagazynowe wystawiony przez nadawcę towarów. W przedmiotowej...
sprawie przewożone paliwo stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem było przedmiotem sprzedaży przez B. na rzecz C z siedzibą w P...

II SA/Gl 728/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-25

doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w chwili wypłacania odszkodowania'., Postanowieniem z dnia [...] r. Prezydent Miasta K., przywołując art...
segmentu nr 1 poprzez dodanie w jej osnowie rozstrzygnięcia w zakresie podatku od towarów i usług Vat. W uzasadnieniu organ stwierdził, iż brak jest podstaw do żądanego...

II SA/Po 746/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

do odszkodowania: wartości podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.); innych kosztów...
w kwocie [...]zł,, 2. doliczenie do ustalonego w pkt 1 odszkodowania wartości podatku od towarów i usług, ewentualnie podatku od czynności cywilnoprawnych, a także innych...

I SA/Go 329/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-12

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 2008r. oddala skargę. K.Ł. (zw. dalej: Skarżący, strona) złożył skargę...
w zakresie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług za okres od sierpnia do października 2008r. ustalono, że K.Ł. na podstawie wpisu do ewidencji działalności...

III SA/Kr 257/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-04

(słownie: dwieście czterdzieści złotych) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...
czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Uzasadnienie:, Decyzją z dnia [...] 2013 r. ([...]) Starosta...

II SA/Sz 582/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-12-29

pominięty, jest kwestia, czy obowiązek wyegzekwowania akcyzy oraz zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług spoczywa na organie, który dokonał...
potwierdzenia zapłaty akcyzy oraz zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub braku takiego obowiązku (art. 72 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym...

II SA/Kr 1619/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-24

należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług za miesiąc październik 2010 r., wynikającej z tytułu wykonawczego z dnia 31 grudnia 2010 r., nr [...], wierzyciel...
przez Naczelnika Urzędu Skarbowego K. -K. w K. z tytułu podatku od towarów i usług za miesiąc październik 2010 r. wynikającej z tytułu wykonawczego z dnia 31 grudnia 2010 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   12