Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X

IV SA/Wr 18/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-02-27

brutto jest niezgodne z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług., W odpowiedzi na skargę Burmistrz wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko...
bezpodstawnie obciążył skarżącego kwotą podatku od towarów i usług. Z wystawionej przez organ w dniu [...] marca 2016 r. faktury nr [...] wynika, że organ z tytułu 'wykonania...

II SA/Rz 639/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-02-06

Administracyjnego w Rzeszowie kwotę 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 27,60 zł (słownie...
, przy czym nie może ona przekraczać wartości przedmiotu sprawy (§ 4 ust. 1 rozporządzenia). Podwyższa się ją o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku...

II SA/Go 226/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-12-09

kasacyjnej, kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych powiększoną o należny podatek od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2021 r. sygn. akt II SPP/Go 36/21...
. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia należało podwyższyć o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku...

I OSK 2362/17 - Wyrok NSA z 2019-05-09

zł (jeden tysiąc trzydzieści trzy złote dwadzieścia groszy) w tym 193,20 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług; 2...
podatku od towarów i usług., Od wyroku tego skarżący wniósł skargę kasacyjną., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt II...

II SA/Rz 247/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-05

udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, opłaty za czynności radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług...
przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., Uwzględniając powyższe przyznano...

II SA/Rz 1334/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-01-25

podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach (art. 2 ust. 3...
od towarów i usług w kwocie 27,60 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej. Wyrokiem z dnia 5 marca 2015...

II SA/Rz 16/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-06-14

przedmiotu sprawy i stopnia jej zawiłości (§ 4 ust. 2 rozporządzenia). Ponadto, ustalona opłata podlega podwyższeniu o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według...
stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług (§ 4 ust. 3 rozporządzenia)., W myśl § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c...

IV SA/Gl 1241/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-10

za udostępnienie informacji publicznej jest opłatą administracyjną (art. 15 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz jest uzasadniona wyłącznie...
opodatkowania podatkiem od towarów i usług przetworzenia informacji publicznej. Wskazując przy tym, iż ich przeprowadzenie jest niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości...

II SA/Gd 413/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-01-25

, struktury świadczonych usług według kryterium stawki podatku od towarów i usług (ilość usług świadczona w danym miesiącu podlegająca opodatkowaniu daną stawką), przyjęcia...
do rozliczenia danej czynności określonej stawki podatku od towarów i usług (co jest wiedzą cenną ze względu na fakt, że prawidłowe przypisanie czynności do odpowiedniej...

II SA/Wa 414/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-26

wpłat z tytułu podatku od towarów i usług na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także ewentualnie, w jakim okresie przedmiotowe wpłaty miały miejsce i w jakiej...
[...] września 2009 r. chciała przede wszystkim uzyskać informację, czy w ogóle firma T. dokonywała wpłat z tytułu podatku od towarów i usług na terytorium RP. Dopiero...
1   Następne >   +2   +5   +10   35