Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X

III SA/Lu 323/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-01-21

Celnej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia wysokości podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług uchyla zaskarżoną decyzję i zasądza od Dyrektora Izby...
. 35 ust. 1 pkt 2, art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50, z późn. zm.), art. 31 ust...

III SA 3411/02 - Wyrok NSA z 2003-11-20

na decyzję Izby Skarbowy w W. z dnia 20 listopada 2002 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług - uchyla zaskarżoną decyzję; (...). Inspektor kontroli skarbowej...
jest do przeliczenia waluty obcej na walutę polską., Skoro zatem uprawnienie podatnika wynikające z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług polegające...

III SA/Wa 1135/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-20

. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług oddala skargę III SA/Wa 1135/05...
czerwca 2001 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. Nr 67, poz. 438) trzy wnioski o zwrot podatku od towarów i usług naliczonego...

I SA/Lu 853/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-17

ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.);, - [...] zł - opłaty sądowe na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach...
ich posiadania. W myśl art. 22 ust. 6e ustawy wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów...

III SA/Gl 1403/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-01-26

niejawnym sprawy ze skargi 'A' Sp. z o. o. w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie wniosku...

I FSK 750/05 - Postanowienie NSA z 2006-03-24

. na decyzję Ministra Finansów z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie o podatek od towarów i usług za 1997 r. odrzuca...
[...] w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie o podatek od towarów i usług za 1997 r., Uchylona decyzja została wydana wskutek...

I FSK 1374/06 - Wyrok NSA z 2007-10-11

., nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia odwołania od decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za luty 2004 r. 1. oddala...
bez rozpatrzenia odwołanie B. J. od decyzji określającej zobowiązanie w podatku od towarów i usług za luty 2004 r., Wyrok został wydany na tle następującego stanu...

I SA/Go 8/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-03-04

członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w podatku od towarów i usług za październik 2002 roku postanowił: zwolnić skarżącą...

I SA/Łd 174/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-05-30

Sprawa ze skargi U. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia p o s t a n a w i a: odrzucić skargę.

I SA/Sz 51/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-07-06

skarżąca korzystała z usług doradców podatkowych, którym udzieliła pełnomocnictwa. Także w postępowaniu przed tut. Sądem skarżąca korzystała z pomocy doradcy podatkowego...
[...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega...
1   Następne >   2