Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

I SA/Rz 233/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-05-10

, którego dotyczyły te zgłoszenia procedurą dopuszczenia do obrotu, z zastosowaniem art. 33 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r...
. Nr 177, poz. 1054, ze zm., zwana dalej ustawą o podatku od towarów i usług), umożliwiającą rozliczenia podatku w deklaracji podatkowej. Korzystając jednak z tej procedury...

I GSK 2039/06 - Postanowienie NSA z 2008-01-21

[...] grudnia 2005 r., nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług postanawia: oddalić skargę...
[...] grudnia 2005 r. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia podatku od towarów i usług, przedstawił na podstawie art. 187 § 1 ustawy...

III SA/Wr 348/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-26

Izby Celnej we W. z dnia 8 czerwca 2006 r., Nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w postaci podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług z tytułu...
z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie określenia kwoty podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług w odniesieniu do samochodu osobowego marki FORD SIERRA o numerze...

I SA/Rz 209/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-05-22

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] grudnia 2006r. nr [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług - oddala skargi - Spółka z o.o....
stawkę celną oraz podatek od towarów i usług według stawki 7%. Cała kwota podatku wykazanego w tych zgłoszeniach została zapłacona., Naczelnik Urzędu Celnego decyzjami z dnia...

I SA/Rz 207/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-05-22

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] grudnia 2006r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług oddala skargę Spółka z o.o. 'A' z siedzibą...
oraz podatek od towarów i usług według stawki 7%., Cała kwota podatku wykazanego w tym zgłoszeniu została zapłacona., Naczelnik Urzędu Celnego decyzją z dnia [...] lipca 2003r...

I SA/Ke 232/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-09-06

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu...
importu. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu...

III SA/Lu 25/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-04-25

. Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie długu celnego oraz podatku od towarów i usług oddala...
[...] lipca 2016 r., nr [...], w sprawie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług., Z uzasadnienia decyzji oraz akt sprawy wynika, że w dniu 7...

III SA/Lu 33/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-07-28

procedurę uproszczoną i rozliczenie podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru na zasadzie art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...
przez podatnika z procedury o jakiej mowa w art. 33a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Oddział Celny w H. pismem z dnia 27 czerwca 2018 r. poinformował organ...

III SA/Lu 855/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-03-23

w imporcie w trybie art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), to jest w deklaracji podatkowej...
Celnego w [...] dokumentację z rozliczenia podatku VAT na podstawie art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług za III kwartał 2014 r. Jednocześnie poinformował, że kwota...

III SA/Lu 1315/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-04-12

z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie długu celnego oraz podatku od towarów i usług oddala skargę. Zaskarżoną...
celnego oraz podatku od towarów i usług., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy przedstawił następujący stan faktyczny sprawy:, W dniu [...] czerwca 2010 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100