Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X

II SA/Rz 98/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-07-20

75 % opłaty wynoszącej 240 zł, a zatem kwota 180 zł. Według § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłatę powyższą należy powiększyć o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...
dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., Uwzględniwszy powyższe, przyznano pełnomocnikowi...

I SA/Po 1757/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-20

Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do marca 2010 r. oraz od lipca do grudnia 2010 r...
Skarbowej w P. z dnia [...] czerwca 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do marca 2010 r. oraz od lipca do grudnia 2010 r...

II SA/Rz 518/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-09-21

), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 41,40 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu...
o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., Mając...

II SA/Rz 518/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-09-21

, powiększonej w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia o obowiązującą w dniu orzekania stawkę podatku od towarów i usług, przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach...
o podatku od towarów i usług (wynosi ona 23 %)., Dlatego przyznano adwokatowi P. R. kwotę 221,40 zł za udzieloną J. R. pomoc prawną w niniejszej sprawie (tj. sporządzenie...

VII SA/Wa 1728/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-19

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 120 zł (sto dwadzieścia złotych) podwyższoną o stawkę 22 % podatku od towarów i usług tj. kwotę 26,40 zł, tytułem...
ust. 1 pkt 2 lit. d) ww. rozporządzenia w wysokości 120 zł, powiększone o stawkę 22 % podatku od towarów i usług (§ 2 ust. 3 cyt. rozporządzenia)., Z tych powodów Sąd...

I SA/Łd 659/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-30

termomodernizacyjnej, zostały udokumentowane fakturą VAT, wystawioną przez podatnika niekorzystającego ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Faktura VAT dokumentująca ww. wydatki...
lub współwłaścicielem., Stosownie do art. 26h ust. 3 u.p.d.o.f., wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług...

VII SA/Wa 446/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-14

(dwieście pięćdziesiąt złotych) oraz kwotę 55 zł (pięćdziesiąt pięć złotych) tytułem 22% podatku od towarów i usług łącznie kwotę 305 zł (trzysta pięć złotych), III...
. [...], [...] w W., tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) oraz kwotę 55 zł (pięćdziesiąt pięć złotych) tytułem 22% podatku od towarów i usług...

I FSK 238/06 - Wyrok NSA z 2006-11-21

1. Przepis art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ ma zastosowanie w sytuacjach...
decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług za październik 2003 r. 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu...

II OSK 2523/14 - Wyrok NSA z 2016-06-17

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po czym stwierdził, że definicje tam zawarte mają ograniczone znaczenie, związane...
budynki i ich usytuowanie oraz art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, stwierdzając, że definicje tam zawarte mają ograniczone...

II SA/Wr 121/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-13

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz na art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz...
. o podatku od towarów i usług, stwierdzając, że definicje tam zawarte mają ograniczone znaczenie, związane z kwestiami technicznymi i podatkowym., Zgodnie z § 3 pkt 3...
1   Następne >   +2   +5   +10   100