Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

VIII SA/Wa 634/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-23

Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do maja 2009 r. oddala skargę...
) z [...] lutego 2015 r. określającą zobowiązanie w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2009 r. (I - V) oraz kwot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym...

I GSK 850/15 - Wyrok NSA z 2016-12-14

Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżony wyrok...
Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia [...] września 2014 r. (nr [...]) wydaną w przedmiocie należności celnych oraz podatku od towarów i usług., Sąd I instancji orzekał...

II GSK 738/10 - Wyrok NSA z 2011-07-06

), z terminem realizacji do dnia 31 marca 2005 r., Z. skorzystał z prawa do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług związanego z zakupami inwestycyjnymi. Decyzją Naczelnika...
wprost potwierdzenia w przepisach prawa., Organ powołał także art. 29 ust. 1 zdanie 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535...

I GSK 554/06 - Wyrok NSA z 2007-01-24

z dnia [...] grudnia 2004 r. nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną...
spowodowało obniżenie podstawy opodatkowania, Naczelnik Urzędu Celnego I określił również kwotę podatku od towarów i usług od tak określonej podstawy opodatkowania., Dyrektor...

I GSK 593/06 - Wyrok NSA z 2007-01-24

z dnia [...] listopada 2004 r. nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną...
celnej spowodowało obniżenie podstawy opodatkowania, Naczelnik Urzędu Celnego I określił również kwotę podatku od towarów i usług od tak określonej podstawy opodatkowania...

I GSK 2421/06 - Postanowienie NSA z 2007-03-20

zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić...

V SA/Wa 2028/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-01-12

celnego za nieprawidłowe oraz określenia podatku od towarów i usług; postanawia: odrzucić skargę W dniu 13 listopada 2006 r. Spółka L. wniosła skargę na decyzję Dyrektora...

II SA/Łd 575/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-26

. przy ul. A 170, lok. [...], kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, powiększoną o należny podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej...

I SA/Go 54/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-07

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towaru postanawia: odmówić wstrzymania...
PLN oraz prawidłową kwotę podatku od towarów i usług VAT (typ B00) w wysokości 73.432,00 PLN należnego z tytułu importu., W przedmiotowej skardze skarżąca zawarła wniosek...

III SA/Gl 730/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-05

ze skargi J.B. (B.) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa...
fakt, iż w roku 2009 skarżący nie osiągał żadnych dochodów podlegających opodatkowaniu, a nadto, że w roku 2010 nie były za niego odprowadzane zaliczki na podatek...
1   Następne >   2