Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

III SA/Wr 455/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-01-09

na uszczuplenie podatek od towarów i usług w łącznej kwocie [...] zł (przestępstwa skarbowe z art. 76 § 1 kks i art. 56 § 1 kks w zw. z art. 62 § 2 kks, w zw. z art. 6 § 2...
wiążą się uszczuplenia w podatku od towarów i usług (nienależne zwroty podatku), daje podstawy do uznania, że skarżący może stanowić zagrożenie dla porządku publicznego...

III SA/Gl 459/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-11

z udziałem w zorganizowanej grupie zajmującej się wprowadzaniem do obrotu fikcyjnych faktur z czym wiążą się uszczuplenia w podatku od towarów i usług (nienależne zwroty...
się uszczuplenia w podatku od towarów i usług (nienależne zwroty podatku), daje podstawy do uznania, że skarżący może stanowić zagrożenie dla porządku publicznego...

II OSK 569/12 - Wyrok NSA z 2013-04-23

i doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa w postaci zaniechania pobrania wskazanego naliczonego podatku od towarów i usług, obniżając podatek...
Spółki fikcyjne faktury stwierdzające rzekome wykonanie opisanych w nich usług, czym wprowadził w błąd pracowników Urzędu Skarbowego w W. co do faktu wykonania tych usług...

III SA/Gl 2005/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-17

Izby Skarbowej w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Zaskarżoną decyzją nr [...] z [...] r. Dyrektor Izby Skarbowej w K...
z siedzibą w S., ul. [...]) solidarnej wraz ze Spółką oraz pozostałymi wspólnikami, tj. P.Z., P.R. oraz J.S. za zaległości Spółki w podatku od towarów i usług za kwiecień 2005 r...

II SA/Sz 316/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-12-11

z tytułu podatku od towarów i usług, rozliczane w okresach miesięcznych, ulegną przedawnieniu w jednym terminie, tj. z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego...
. Zgodnie z § 1 tego artykułu: 'Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku...

III SA/Łd 482/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-19

. A14 lok. 5 kwotę 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...
lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W myśl natomiast art. 70 § 4 tej ustawy, bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany...

II OSK 346/20 - Wyrok NSA z 2020-07-17

Kancelarię Adwokacką w [...] przy ul. [...] kwotę 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej...

II SA/Wa 1586/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-29

zaniechania pobrania wskazanego naliczonego podatku od towarów i usług, obniżając podatek należny od Spółki, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. (przestępstwo przeciwko mieniu...
zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przyjął i wprowadził do ksiąg podatkowych Spółki, fikcyjne faktury stwierdzające rzekome wykonanie opisanych w nich usług, czym...

VI SA/Wa 384/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-27

oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej, należy podwyższyć o stawkę 22 % podatku od towarów i usług, tj. kwotę 79,20 zł., W związku z powyższym...
sześćdziesiąt złotych) powiększonej o kwotę 79,20 złotych (siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) stanowiącą 22% podatku VAT tytułem opłaty za czynności...

VI SA/Wa 215/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-25

) złotych, w tym: kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem opłaty i kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych tytułem 22% podatku od towarów i usług oraz kwotę 17...
1   Następne >   2