Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

I SA/Go 202/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-08-02

. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące za okres od listopada 2008 r. do grudnia 2009 r. postanawia: odmówić wstrzymania wykonania...
zaskarżonej decyzji. M.P. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne...

III RN 153/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-03-11

z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi 'M.-S.' S.A w S...
z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w związku z poz. 13 załącznika do tej ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31...

SA/Gd 1592/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-10-20

Spółka akcyjna, prowadząca działalność w zakresie udzielania pożyczek, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli nie spełnia warunków określonych w art...
i usług za okres od września 1993 r. do lutego 1994 r. - oddala skargę. Urząd Skarbowy w E. decyzją z dnia 4 maja 1994 r. (...) dokonał wymiaru podatku od towarów i usług...

I SA/Wr 1676/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-06-29

o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, z uwzględnieniem nomenklatury wynikającej z Klasyfikacji wyrobów i usług w zakresie usług /Dz.U. nr 44 poz. 231...
nr 72 poz. 359 ze zm./., Organy podatkowe powołując się na przepis art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...

III SA 1314/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-04

na rozprawie sprawy ze skargi Leszka Z. na postanowienie Izby Skarbowej w W. z dnia 8.04.2002 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług - zaliczenie wpłaty...
Oddział w W. polecenie przelewu na kwotę 27.399 zł tytułem podatku od towarów i usług za marzec 2000 r. na rzecz Pierwszego Urzędu Skarbowego W.-Ś. obciążające jej rachunek...

III SA 2848/97 - Wyrok NSA z 2000-07-12

nie będące bankami, ani uprawnionymi na podstawie Prawa bankowego nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług...
ustawy o podatku od towarów i usług. W jednobrzmiących uzasadnieniach skarg Spółki oraz Bożena K. podniosły, iż prowadzenie działalności usługowej polegającej...

III RN 68/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-11-04

między innymi także usługi w zakresie finansów, które na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...
akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ w związku z załącznikiem nr 2 poz. 13 do tej ustawy objęte zostały zwolnieniem od podatku od towarów i usług., 2. Dopuszczalność...

SA/Po 873/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-11-07

podatku VAT oparty został na wykładni wyrażenia ustawowego 'usługi w zakresie finansów zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów...
i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ do którego odsyła art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczący zwolnień od podatku od towarów i usług., Załącznik...

III RN 69/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-11-04

innymi także usługi w zakresie finansów, które na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z załącznikiem nr 2 poz. 13 do tej ustawy...
objęte zostały zwolnieniem od podatków od towarów i usług. Przy czym, stosownie do art. 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, ilekroć ustawa o podatku od towarów...

SA/Wr 203/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-09-01

1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, umowy sprzedaży objęte zwolnieniem na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2...
, w tym wierzytelności, nie są towarem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i sprzedaż ich jako towaru nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem a zatem podlega...
1   Następne >   3