Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

II SA/Ol 349/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-03-07

z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie adwokat P. B. został ustanowiony...
i powinno być podwyższone o kwotę stanowiącą podatek od towarów i usług., Zasądzając opłatę za czynności adwokata z tytułu zastępstwa prawnego, sąd bierze pod uwagę niezbędny...

II SA/Wa 807/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-26

% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Minister Obrony Narodowej decyzją z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...], wydaną...

I OSK 1348/05 - Wyrok NSA z 2006-04-05

czterdzieści sześć złotych czterdzieści groszy) - w tym 26,40 zł (dwadzieścia sześć złotych czterdzieści groszy) stawki podatku od towarów i usług - tytułem zwrotu kosztów...

II SA/Wa 989/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-27

) powiększoną o należny podatek od towarów i usług w wysokości 79,20 zł (siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...

II SA/Wa 2573/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-31

z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.), Sąd przyznał pełnomocnikowi skarżącego wynagrodzenie w wysokości 240 zł, powiększone o należny podatek od towarów i usług...
23% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Orzeczeniem z dnia [...] grudnia 2009 r. nr [...] Wojskowa Komisja [...], działając...

II SA/Wa 720/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-27

) podwyższoną o należny podatek od towarów i usług w wysokości 55,20 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...

II SA/Wa 472/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-29

od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu Decyzją z [...] stycznia 2010 r. Minister Obrony Narodowej utrzymał w mocy decyzję Szefa Sztabu...
w Warszawie na rzecz adwokat A. S. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych oraz kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy) złotych stanowiącą 22% podatku...

I OSK 275/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-11

w Warszawie - kwotę 180 złotych (sto osiemdziesiąt złotych) oraz 39,60 złotych (trzydzieści dziewięć złotych 60/100) jako podatek od towarów i usług, tytułem zwrotu kosztów...

II SA/Sz 230/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-09-21

Administracyjnego w Szczecinie na rzecz adwokata M. K. kwotę [...] ([...]) złotych, obejmującą należny podatek od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne udzielone...
[...], ponieważ sprzedawane towary występowały w zamkniętych jednostkowych opakowaniach., Po przedstawieniu stanu faktycznego, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyjaśnił, iż zgodnie z art...

II SA/Po 229/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-24

i w ten sposób podania dochodu. Ryczałt jest więc płacony od przychodów, czyli od wpływów ze sprzedaży towarów lub usług, niepomniejszonych o żadne koszty tej działalności...
na ubezpieczenie zdrowotne: [...] zł.,, - zryczałtowany podatek należny: [...] zł., Ponadto w dniu [...] listopada 2020r. wnioskodawca złożył oświadczenie o wysokości dochodu...