Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X

I SA/Op 45/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-13

nieruchomości, skarżąca posiada zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 37.393 zł. Zgodnie z decyzją Burmistrza [...] z kwietnia 2012 r. zaległość...
. Obecne zaś przychody Spółki z najmu części nieruchomości pokrywają tylko jej bieżące wydatki administracyjne, których przeważającą część stanowi podatek od nieruchomości...

III SA/Po 226/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-31

w ramach pomocy de minimis ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w okresie od marca 2007 r. przez 5 lat. Do protestu dołączyła zaświadczenie potwierdzające korzystanie...
pomocy de minimis w zakresie zwolnienia przedsiębiorcy z podatku od nieruchomości. Zgodnie z zapisami LSR, doświadczenie ujęte w kryterium ma pokazać znajomość...

I SA/Sz 540/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-07-19

. do 31 grudnia 2016 r.; dotyczy ono podatku od nieruchomości , płatnego w czterech ratach (tj. do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada). Przedmiotowe...
nie zalegała z opłacaniem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie podatku od nieruchomości, w rozumieniu pkt 8 Lokalnych Kryteriów Wyboru stanowiących...

I SA/Rz 1046/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-08-11

nie pozostaje sama w gospodarstwie domowym i jest właścicielką nieruchomości;, 3) przesłanie do Sądu aktualnych decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości będących...
pomocy w pkt. 6 i 7 oraz przedłożenia aktualnych decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości będących własnością (lub w posiadaniu) skarżącej, składanych do urzędu...

I SPP/Go 25/22 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-07-05

małżonków jest działalność gospodarcza K.S. Średnie miesięczne koszty ich utrzymania za ostatnie trzy miesiące wynoszą 2.715 zł (podatek od nieruchomości 200 zł...
za gaz, energię, wodę, ścieki, śmieci, telewizję (Canal+), telefony za ostatnie trzy miesiące oraz podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, a także kopie czterech...

I SPP/Go 25/22 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-06-09

miesięczne koszty ich utrzymania za ostatnie trzy miesiące wynoszą 2.715 zł (podatek od nieruchomości 200zł, ubezpieczenie 181zł, ścieki 92zł, woda 38zł, prąd 200zł, gaz...
za ostatnie trzy miesiące oraz podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, a także kopie czterech paragonów na zakup leków w kwietniu i maju 2022r., Pismem z dnia [...] maja 2022 r...

I SA/Gd 1375/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-22

(za gaz, prąd, wodę), decyzję w prawie podatku od nieruchomości, nakaz płatniczy, upomnienie w sprawie zapłaty za wywóz śmieci, wezwanie do zapłaty za prąd, oświadczenie...
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz decyzję w sprawie podatku od nieruchomości, brak jest jednak dowodów zapłaty za te należności. Nie wiadomo więc, kto te opłaty ponosi...

I SA/Sz 1193/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-02-17

dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostaw nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z ponoszonymi nakładami...
Przemysłowego, zwanego dalej GPP. Zdaniem Gminy, dokonywane dostawy nieruchomości stanowią czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, a Gmina z tego tytułu...

I SA/Sz 769/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-09

roku za kolejne lata, począwszy od roku 2011 do roku 2018. Zakupione lokale użytkowe stanowiły nieruchomości, które w świetle przepisów o podatku dochodowym stanowią składniki...
z którymi zwrotowi powinna podlegać tylko część podatku naliczonego od towarów i usług, zgodnie z aktualną w danych latach u Skarżącego proporcją do odliczeń częściowych VAT...

III SA/Gl 244/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-09

analogii do podatku od nieruchomości i środków transportu w ramach którego płatność następuje do jednego organu a mimo to stanowią odrębne tytuły; skarżący wskazał w tytule...
realizacji danego wniosku o płatność., Organ wskazał, że nie zachodzi również żadna analogia z podatkiem od nieruchomości i środków transportu, gdyż organ na rzecz...
1   Następne >   +2   +5   +10   16