Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Miasta X

II GZ 132/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-14

nie ma przewidzianych innych opłat niż opłata targowa, podatek od nieruchomości i opłaty związane z korzystaniem z urządzeń i usług. Od opłaty targowej zwolnione są osoby...
i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1 powyższej ustawy, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z nieruchomościami lub obiektami budowlanymi niezłączonymi trwale...

I OSK 3128/12 - Wyrok NSA z 2013-04-24

, którego jest najemcą, gdyż lokal ten nie został przeznaczony do sprzedaży zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami...
. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje m.in. osobie...

I SA/Wa 153/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-11

[...] zł, a otrzymywane środki finansowe w całości przeznaczane są na zapłatę czynszu, rachunków za energię elektryczną i gaz, podatku od nieruchomości oraz za dzierżawę...

I SA/Wa 153/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-14

za energię elektryczną i gaz, podatku od nieruchomości oraz za dzierżawę wieczystą, a także na zakup leków., Powyższy wniosek rozpoznany został odmownie postanowieniem...

I SA/Wa 153/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-27

, a otrzymywane środki finansowe w całości przeznaczane są na zapłatę czynszu, rachunków za energię elektryczną i gaz, podatku od nieruchomości oraz za dzierżawę wieczystą...

I OSK 1415/16 - Wyrok NSA z 2017-07-06

Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości oddala skargę kasacyjną...
lub uprawnienie rozumiane w wyżej opisany sposób. Niespornym jest, iż skarżącej w dacie podejmowania zaskarżonej uchwały nie przysługiwał tytuł własności do nieruchomości...

I SA/Wa 2029/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-14

opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych. Zaskarżoną uchwałą z dnia [...] maja...
z nieuregulowaniem zaległych i bieżących należności z tytułu najmu lokalu nr [...] przy ul. [...] w kwocie [...] zł Zakład Administrowania Nieruchomościami wypowiedział A. P. umowę najmu...

II SA/Wa 2181/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-21

pięć złotych 20/100) stanowiącą 23% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zarząd Dzielnicy [...] (dalej jako Zarząd Dzielnicy) uchwałą...
m.st. Warszawy, Dzielnicy [...]. Nieruchomość położona przy ul. [...], na której posadowiony jest ww. budynek, stanowi własność prywatną spółki [...]. W budynku...

I SA/Wa 2395/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-22

kwotę 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę...
, podnosząc że właściciel nieruchomości ustalił obecnie wysokość należnego czynszu na poziomie zbliżonym do wolnorynkowego. Pismem z dnia [...] marca 2010 r. działając...

I SO/Wa 35/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-11

w ustawowym terminie J. F. wniósł sprzeciw. Wnioskodawca zaznaczył, że dochód na osobę w rodzinie wynosi [...] zł (po potrąceniu podatku i składek na NFZ). Do sprzeciwu J. F...
dwuosobowej [...] zł (brutto - zgodnie z punktem 10 formularza) oraz posiadanych nieruchomościach: dwóch mieszkaniach, przy jednoczesnym nieudokumentowaniu możliwości...
1   Następne >   2