Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Gminy X

II FSK 57/18 - Wyrok NSA z 2019-12-10

. [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Wójta Gminy Żurawica z dnia 12 kwietnia 2017 r., nr FP.3120.1.2017.VIII w przedmiocie podatku od nieruchomości...
z siedzibą w W. (obecnie: 'P. S.A.') na interpretację indywidualną Wójta Gminy Żurawica z dnia 12 kwietnia 2017 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości. Wymieniony wyrok...

III FSK 964/21 - Wyrok NSA z 2022-04-27

z dnia 17 września 2018 r., nr FP.3120.2.2018.VIII w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżony...
indywidualną Wójta Gminy Żurawica z 17 września 2018 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości., 2. Jak wskazano w uzasadnieniu wyroku, we wniosku o wydanie indywidualnej...

I SA/Ol 448/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-10-23

Rejonowego w Braniewie na uchwałę Rady Gminy Lelkowo z dnia 23 listopada 2012r. nr XX/94/12 w przedmiocie zwolnienia w podatku od nieruchomości na 2013r. oddala skargę...
W dniu 23 listopada 2012 r. Rada Gminy Lelkowo podjęła uchwałę nr XX/94/12 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok. W podstawie prawnej uchwały powołano...

III SA/Łd 1107/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-24

6.819 zł. Skarżący wykazali także na ponoszone koszty (w tym spłata zobowiązań wobec komornika, spłata kredytu, podatek od nieruchomości, ZUS, podatki, czynsz) w łącznej...
produkcji; przedstawienia dokumentów potwierdzających fakt uiszczania - wskazanych we wniosku - opłat z tytułu ZUS, 'PIT', czynszu za mieszkanie, podatku od nieruchomości...

I SA/Ol 692/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-25

dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata...
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 uchwały;, - w § 2 ust.1 ustala...

II FSK 1421/14 - Wyrok NSA z 2015-12-17

o określeniu wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13...
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2012 r., poz. 391 ze zm., dalej 'ucpg' albo ustawa śmieciowa), zamieszkałych oraz nieruchomości...

II FSK 1420/14 - Wyrok NSA z 2015-12-17

'Dyrektywa 2008/98/WE') w zakresie, w jakim nakładają na spółdzielnie mieszkaniowe i zarządców nieruchomości wspólnych obowiązek składania deklaracji i ponoszenia opłat...
. U. 2003 r., nr 119, poz. 1116 ze zm., dalej 'u.s.m.') przez przyjęcie, że spółdzielnie mieszkaniowe sprawują zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z 24...

III FSK 211/21 - Wyrok NSA z 2021-11-25

pojemników z odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, a zatem pojemniki bez takich odpadów nie mogą stanowić podstawy do ustalenia opłaty;, 2/ przepisów prawa materialnego...
. z ust. 6j ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 u.c.p.g. - poprzez ich niewłaściwą wykładnię, to jest przyjęcie, że w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy...

III FSK 2474/21 - Wyrok NSA z 2021-09-29

Związku Gmin W. błędnie utożsamiło przewidziane w art. 6j ust. 2a pojęcie 'liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość' z kryterium liczby osób w gospodarstwie domowym...
mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, a nie do liczby mieszkańców tworzących, czy zamieszkujących gospodarstwo domowe., Mając na uwadze powyższe zarzuty, strona...

I SA/Ol 365/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-09

. 2 ustala stawki opłat miesięcznych za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w przypadku...
odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna...
1   Następne >   2