Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

II SA/Op 450/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-11-21

, w tym zarówno Skarb Państwa, jako właściciel nieruchomości, jak również Gmina jako beneficjent podatku od nieruchomości, dodatkowo stwierdzając, iż wyszły na jaw...
ma, bowiem wpływ na wymiar podatku od nieruchomości, stanowiącego dochód budżetu Gminy Prószków. Interes prawny Gminy wynika, zatem z konkretnego przepisu prawa - art. 4...

II SA/Rz 995/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-11-14

ona podatki od nieruchomości do roku 2018 r., na co przedłożyła stosowne decyzje o wymiarze podatku i dowody opłaty tych podatków oraz faktu, że J.Z. pod nieobecność...
wyjaśnił m.in., że przy wymiarze podatku od nieruchomości organ podatkowy korzysta z danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków i są one dla niego wiążącą informacją...

III SA/Gd 151/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-09-04

, ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty dzierżawy, telefonów oraz okresowych remontów mieszkaniowych. Do wniosków załączyli kopie dokumentów wskazujących na wysokość...
aktualnie ponoszonych stałych wydatków, w tym z tytułu podatku od nieruchomości (180 zł w skali roku), ubezpieczenia (120 zł za trzy miesiące), opłaty za telewizję (160 zł...

III SA/Gd 151/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-08-14

, leczenia, ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty dzierżawy, telefonów oraz okresowych remontów mieszkaniowych. Do wniosków załączyli kopie dokumentów wskazujących...
na wysokość aktualnie ponoszonych stałych wydatków, w tym z tytułu podatku od nieruchomości (180 zł w skali roku), ubezpieczenia (120 zł za trzy miesiące), opłaty...

II SA/Sz 1127/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-01-26

. będące odpowiedzią na ich wniosek w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości działek nr [...]. Pismo to nie zawiera jednak informacji świadczących o faktycznie...
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości działek nr [...]. W piśmie tym wyjaśniono, że podstawą wymiaru podatku od nieruchomości są dane zawarte w ewidencji gruntów...

II SA/Rz 1154/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-01-11

w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków ani obecnie. Państwo P. opłacają wprawdzie podatek od nieruchomości od działek 2493/4, 2493/5, 2493/8, ale w wyniku...
działki płacą podatek od nieruchomości. Nie zgłaszali uwag co do decyzji modernizacyjnych, bo nikt ich nie zawiadomił o przeprowadzanej modernizacji gruntów, w czasie...

II SA/Po 210/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-19

i są tam zameldowani, płacą podatek od nieruchomości za budynek mieszkalny na podstawie nakazu płatniczego wydanego przez Wójta Gminy W. (decyzja nr [...] z [...].2015 r...
opodatkowaniu według niższej stawki podatku od nieruchomości jako budynek mieszkalny. O tym, jaką stawkę podatku zastosować, decyduje sposób wykorzystywania domu. Odwołujący...

II SA/Op 191/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-27

za gaz, węgiel i c.w.u. 182,20 zł, za wodę i ścieki 103,64 zł, telefon 80,88 zł, energię elektryczną 183,03 zł, podatek od nieruchomości 70 zł. Nie są w nich ujęte...
opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, telefon, gaz, podatek od nieruchomości, lekarstwa i dojazdy do lekarzy, węgiel i c.w.u., na łączną kwotę 882,98 zł. Wyliczyli...

I OSK 3149/19 - Wyrok NSA z 2020-10-06

. Prezydent Miasta Białegostoku zobowiązał go do uiszczenia za 2019 r. podatku od nieruchomości oznaczonych nr [...] i [...], w wymiarze według stawek dla gruntów budowlanych...
o zobowiązaniu go przez Prezydenta Miasta Białegostoku do uiszczenia za 2019 r. podatku od spornych nieruchomości w wymiarze według stawek dla gruntów budowlanych...

II SA/Sz 1143/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-03-24

od nieruchomości. Rozstrzygnięto w nim wątpliwość, w jakim zakresie organ podatkowy, w ramach postępowania dotyczącego stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości, związany...
. akt. II FSK 314/14 dostrzegł, że uwzględniając kryterium mocy wiążącej ewidencji gruntów i budynków dla wymiaru podatku od nieruchomości, tj. ustalenia elementów...
1   Następne >   +2   +5   +10   58