Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I SA/Kr 1066/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-20

z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2003 - 2005, Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął postępowanie egzekucyjne wobec 'P' sp. z o.o. z siedzibą w B. (dalej 'strona...
do niezwłocznego przekazania kwoty pobranych podatków od nieruchomości oraz nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych wraz z odsetkami., Pismem z dnia 12 grudnia 2011 r...

I SA/Kr 88/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-09

aportów, wyliczono wartości podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wspólników w częściach, które zawierały kwoty należne, związane z wnoszonymi nieruchomościami...
Celno-Skarbowego w K., z dnia 4 listopada 2019 r. Nr [...], w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2014r., skargę oddala. Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego...

I SA/Kr 1649/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-08

w przedmiocie podatku od osób fizycznych za 2015 r. oddala skargę. Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (dalej: NMUC-S i odpowiednio organ I instancji...
zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2015 r. w kwocie 38.185 zł., W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wskazał m.in., że kontrola celno...

I SA/Kr 1244/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-24

, w której powstał obowiązek podatkowy (po stronie udziałowca) w podatku dochodowym od osób fizycznych od nieruchomości, będącej przedmiotem aportu, jest dzień 10 października 2017r...
. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. skargi oddala. Zaskarżonymi do WSA w Krakowie decyzjami z 8 lipca 2021 r. Naczelnik [...] Urzędu Celno...

I SA/Kr 89/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-09

, które zawierały kwoty należne, związane z wnoszonymi nieruchomościami i prawami do znaku towarowego, stosując się do zasady neutralności i proporcjonalności podatku VAT. Na podstawie...
Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K. z dnia [...] listopada 2019 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec, wrzesień i grudzień 2014r. skargę...

I SA/Kr 963/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-18

Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K. z dnia [...] czerwca 2019 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik, listopad i grudzień 2017r...
2019 r. nr [...], określającą P. sp. jawna z siedzibą w N. S., wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług: za październik 2017 r. w kwocie [...]zł...

II FW 3/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-29

., zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2002 r., w postaci wpisu hipoteki przymusowej kaucyjnej do księgi wieczystej nieruchomości będącej we władaniu...
podatnika. Następnie na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy G. z dnia 20 grudnia 2007 r., nr [...] określającej podatnikowi zobowiązanie podatkowe w podatku...

I SA/Kr 117/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-30

Celno-Skarbowego w K. z dnia 10 listopada 2021 r., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 i 2017 r. I. uchyla zaskarżoną...
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłaconych odsetek na rzecz H. z siedzibą na terytorium Holandii:, - w styczniu 2016r. w kwocie 61.492,00 zł,, - w kwietniu...

I SA/Kr 1410/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-29

użytkowania wieczystego nieruchomości gdyż kapitał zapasowy nie jest przynależny akcjonariuszowi i tym samym nie stanowi elementu wynagrodzenia. Skarżąca odliczając podatek...
Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w K. z dnia [...] października 2019 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za IV kwartał 2013 r. skargę...

I SA/Kr 116/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-30

Celno-Skarbowego w K. z dnia 10 listopada 2021 r., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję...
podatku H. z siedzibą na terytorium Holandii:, w styczniu 2015 r. w kwocie 115 047,00 zł, w lipcu 2015 r. w kwocie 32 866,00 zł, w październiku 2015 r. w kwocie 42 745,00 zł...
1   Następne >   3