Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Patentowy RP X

VI SA/Wa 1698/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-15

urzędu gminy lub decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości),, d) dokumentu potwierdzającego wprowadzenie rozdzielności majątkowej między małżonkami (np. odpis...
roku do 30 kwietnia 2015 r.,, c) dokumentów potwierdzających wielkość posiadanych przez każdego z uczestników nieruchomości i miejsce ich położenia (np. zaświadczenia z właściwego...

VI SA/Wa 3272/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-18

prowadzi działalność usługową 'inwestowanie w budowę domów na sprzedaż', gdyż występuje tu jako osoba fizyczna i nie wiadomo, czy cena za nieruchomość zawiera podatek VAT...
:, - w pkt 1 stwierdził wygaśnięcie prawa ochronnego na ww. znak towarowy z dniem [...] grudnia 2012 r. w części dotyczącej usług z kl. 36: 'zarządzanie nieruchomościami...

VI SA/Wa 2039/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-08

z podatków od nieruchomości., Urząd Patentowy RP po przeprowadzeniu badań stwierdził, że na w/w oznaczenie zgodnie z art. 1291 ust. 1 pkt 2 i 1291 ust. 1 pkt 3 p.w.p....
w zakresie podatków; usługi w zakresie doradztwa księgowego w zakresie sporządzania zeznań podatkowych; usługi w zakresie doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności...

VI SA/Wa 687/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-24

: z klasy 35: 'reklama, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania' oraz z klasy 36: 'działalność związana z nieruchomościami, obrót...
nieruchomościami, usługi w zakresie wynajmu nieruchomości, agencje obsługi nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi'., Zdaniem Sądu, uzasadnienie...

VI SA/Wa 2217/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-05

podatku od nieruchomości),, c) wyciągów i wykazów z posiadanych rachunków bankowych z okresu ostatnich trzech miesięcy,, d) dokumentów potwierdzających ponoszenie...
,, b) dokumentów potwierdzających wielkość posiadanych nieruchomości i miejsce ich położenia (np.: zaświadczenia właściwego Urzędu Gminy, lub decyzji ustalającej wysokość...

VI SA/Wa 1246/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-15

ich położenia (np.: zaświadczenia właściwego Urzędu Gminy, lub decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości),, 5) wyciągów i wykazów z posiadanych przez skarżącego...
, iż skarżący jest właścicielem domu o powierzchni ok. 550 m kw. Posiada również dwa lokale użytkowe o powierzchni 64 m kw. i 79 m kw. Wszystkie wyżej wymienione nieruchomości...

VI SA/Wa 2217/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-10

właściwego Urzędu Gminy, lub decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości),, c) wyciągów i wykazów z posiadanych rachunków bankowych z okresu ostatnich trzech miesięcy...
działalności rolniczej - przedstawienie zaświadczenia z KRUS,, b) dokumentów potwierdzających wielkość posiadanych nieruchomości i miejsce ich położenia (np.: zaświadczenia...

VI SA/Wa 2587/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-09

z dnia 15 lutego 1992 r. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu wskazanym w Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm., dalej: 'u.c.i.t.)., UP następnie...
w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Kwestia...

VI SA/Wa 1345/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-03

(załączono decyzję Wójta Gminy [...] ustalającą podatek rolny potwierdzającą powyższe). Z tytułu dopłat ze środków unijnych mąż skarżącej uzyskał za rok 2013 płatności...
w wysokości 33.175,12 zł (załączono decyzję Kierownika Biura Powiatowego ARiMR potwierdzająca powyższe). Załączono także szereg wypisów z ksiąg wieczystych nieruchomości...

VI SA/Wa 2211/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-23

[...]., Skarżący prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonką. Jako składniki majątkowe wymienił dom o powierzchni 312 m2, mieszkanie o powierzchni 68 m2 oraz nieruchomość...
Urzędu Skarbowego w K. z dnia [...] kwietnia 2008 r. o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym stwierdzono, że w zeznaniu podatkowym...
1   Następne >   2