Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

III SA/Gl 1074/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-11-07

(3.000.000,00 zł) i pożyczki (250.000,00 zł), a nadto podatki od nieruchomości (ok. 13.000,00 zł i 10.000,00 zł - raty), dochodowy (60.971,00 zł i 2.174,00 zł opłata...
zysków i strat oraz bilansem Spółki, umowę pożyczki oraz decyzje w sprawie rozłożenia na raty zapłaty podatku od nieruchomości za 2017 i 2018 r. oraz podatku dochodowego...

III SA/Gl 2261/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-10

(360,00 zł - rocznie), podatek od nieruchomości, rolny i leśny (221,00 zł - rocznie). Dodatkowo wskazali, że z uwagi na wiek i stan zdrowia na leczenie wydatkują 145,00 zł...

III SA/Gl 449/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-12-07

obrazujące ponoszone w związku z utrzymaniem wydatki w postaci podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości (w łącznej kwocie 2.525,00 zł i 3.882,00 zł - opłata roczna...
), jak również energii elektrycznej (1.014,96 zł);, - decyzję w sprawie odroczenia zaległości podatkowych wynoszących 49.649,00 zł dotyczących podatku od środków...

III SA/Gl 449/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-10-11

w związku z utrzymaniem wydatki w postaci podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości (w łącznej kwocie 2.525,00 zł i 3.882,00 zł - opłata roczna), jak również energii...
elektrycznej (1.014,96 zł);, - decyzję w sprawie odroczenia zaległości podatkowych wynoszących 49.649,00 zł dotyczących podatku od środków transportowych;, - listę...

III SA/Gl 837/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-21

zaświadczenia. W ocenie Sądu dokument ten może bowiem służyć ustaleniom w prowadzonych postępowaniach podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości , na co sama strona...
, że w granicach określonych nieruchomości prowadzona jest 'górnicza działalność gospodarcza, zagospodarowania złoża gazu ziemnego «[...] » i realizowany plan ruchu zakładu...

III SO/Gl 3/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-14

miesięcznie, przy czym dochód przeznacza na bieżące utrzymanie i opłaty, które obejmują podatek od nieruchomości (839,00 zł wydatek roczny), telefon (122,00 zł na miesiąc), energię...
nieruchomości;, - zaświadczenie z urzędu skarbowego wskazujące, iż wypracowany w 2017 r. dochód wynosił 129,20 zł;, - kserokopie decyzji o przyznaniu dopłat rolnych...

III SA/Gl 262/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-11-07

(łącznie 300,00 zł), telefon (30,00 zł), podatek od nieruchomości oraz składki KRUS (140,00 zł). Ponieważ na leki i żywność przeznacza 600,00 zł. Korzysta z pomocy...

III SO/Gl 3/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-01

gospodarstwa rolnego dochód wynosi 1.333,00 zł miesięcznie. Ten przeznacza na bieżące utrzymanie i opłaty, które obejmują podatek od nieruchomości (839,00 zł wydatek roczny...
kontynuują naukę;, - wydruki z ksiąg wieczystych posiadanych przez skarżącego nieruchomości;, - zaświadczenie z urzędu skarbowego wskazujące, iż wypracowany w 2017 r...

III SA/Gl 476/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-09-13

wnioskodawcy oszacowano następująco: 500 zł (spłata pożyczki); 1.000 zł (spłata kredytu); 70 zł (podatek od nieruchomości); 150 zł (woda); 100 zł (gaz); 200 zł (prąd); 540...
lat) i P. (25 lat)., Na majątek wnioskodawcy składa się: dom jednorodzinny o powierzchni około [...] m2 o wartości około 120.000 zł, nieruchomość rolna w Z. G...

III SA/Gl 380/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-03-10

skarżącego i współwłaścicielki nieruchomości, na której prowadzone było wydobycie., W podstawie prawnej powołał art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...
może nią być podmiot, który prowadzi działalność bez wymaganej koncesji, a w przypadku jego braku właściciel nieruchomości., Wskazał, że przesłankami do wydania decyzji...
1   Następne >   3