Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

II SA/Bd 511/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-11-29

samochodu i opłacanym OC. Za telefon płacą około [...] zł miesięcznie, za wywóz śmieci [...] zł, a podatek od nieruchomości opłacają w wysokości [...] zł. Opłaty...

IV SA/Wr 291/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-08-08

zobowiązanie z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości [..] zł, co potwierdził aktualnymi decyzjami w sprawie wymiaru tych podatków. Wskazał, że posiada połowę domu...
przed sądem. Podał, że wydatki związane z utrzymaniem wynoszą: opłaty za media około [..] zł, opłaty za leczenie około [..] zł, podatek rolny [..] zł za 2018 r. i łączne...

IV SA/Wr 557/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-16

podatku od nieruchomości 227, 226, 226, 226, czyli łącznie za 2009 r. 905 zł, płatność za świadczenia melioracyjne 22 zł (luty 2009 r.). Ponadto oświadczył, że nie otrzymuje...
podatku rolnego i podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 263 zł i wysokość pozostałych wydatków, a także wymóg sporządzenia skargi kasacyjnej przez profesjonalnego...

II SA/Bk 317/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-05-25

); decyzję z dnia [...] stycznia 2012 r. dot. wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego w podatku rolnym i podatku od nieruchomości za 2012 r. (k. 34); aneks do umowy...
wsparcie pomostowe - 540 zł i dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, - 500 zł. W skład majątku skarżącego wchodzi: dom o powierzchni [...] m², nieruchomość rolna...

III SA/Lu 325/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-17

nie posiada innych nieruchomości jak również zasobów pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych. Źródłem utrzymania strony jest renta wypłacana przez [..] w wysokości [...] zł...
brutto ([...] zł do wypłaty, po dokonaniu potrąceń tytułem zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne). Natomiast jako stałe miesięczne wydatki, strona...

III SA/Lu 90/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-20

z żoną. W skład jego majątku wchodzi dom o pow. [...] m2, nieruchomość rolna o pow. [...] ha i położony na działce garaż o pow. [...] m2. Poza wykazanym majątkiem...
i nie obejmujących innych wydatków (jak np. wyżywienie), skarżący zaliczył: opłatę za energię, wodę i ścieki, podatek rolny, zakup opału, opłatę za telefon, zakup gazu i opłatę...

III SA/Lu 486/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-10-29

[...]), a poza tym, że nie ma innego majątku w postaci nieruchomości i przedmiotów wartościowych., Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy referendarz sądowy stwierdził...
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm./)., Porównując wielkość kosztów postępowania w niniejszej sprawie do sytuacji...

II SA/Rz 333/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-09-06

gospodarstwo wymagające jego fizycznej obecności. Lokal mieszkalny w P. wykorzystuje okazjonalnie i wbrew twierdzeniu organu, z podatków rozlicza się w Urzędzie Skarbowym w L...
, rozliczeń podatkowych, korzystania z opieki zdrowotnej, dojazdów i opłacania rachunków za położone P. mieszkanie i nieruchomość w C., należy podkreślić, że powołany wyżej art...