Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

I FSK 726/17 - Wyrok NSA z 2019-05-29

amortyzacyjnych dokonuje Korzystający. W związku z posiadaniem nieruchomości, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości i Spółka zamierza obciążyć...
zobowiązuje się ponosić wszelkie ciężary związane z nieruchomością, w tym wszelkie podatki. Na podstawie uzyskanej informacji o miesięcznej wysokości podatków i opłat lokalnych...

II FSK 2535/17 - Wyrok NSA z 2019-07-05

, posiadają nieruchomości położone na terytorium Niemiec. Bezpośrednie nabycie udziału w P GmbH spowodowało dla Spółki obowiązek zapłaty niemieckiego podatku z tytułu...
nabycia nieruchomości (niem. 'Grunderwerbsteuer'; dalej: niemiecki podatek od nieruchomości). Obowiązek ten wynika z faktu, że P GmbH bezpośrednio i pośrednio posiada udziały...

III SA/Wa 283/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-17

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia [...] listopada 2021 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości...
' lub 'Skarżąca') postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2016-2018., Prezydent, pismem z 15 maja 2019 r...

I SA/Sz 1168/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-01-25

z art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych., Ponadto Strona wskazała, że prowadzi działalność gospodarczą w różnych nieruchomościach, w odniesieniu...
do których rozlicza podatek od nieruchomości., W roku 2015 oraz 2016 Strona złożyła korekty deklaracji podatku od nieruchomości, z których wynika nadpłata w tym podatku...

III SA/Wa 1201/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-17

w W. na decyzję Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia [...] marca 2022 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości...
wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2017 r., Zaskarżona decyzja została wydana w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy...

III SA/Wa 284/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-17

w W. na decyzję Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia [...] listopada 2021 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości...
również jako 'Strona' lub 'Spółka') postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2016-2018., Prezydent, pismem...

II FSK 1064/17 - Wyrok NSA z 2019-04-04

interpretacja indywidualna nie zawiera wskazania, że korekta podatku od nieruchomości jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką - w konsekwencji Sąd...
stwierdził, że zaskarżona interpretacja de facto nie zawiera uzasadnienia stanowiska organu w odniesieniu do korekty w zakresie podatku od nieruchomości, podczas gdy prawidłowa...

II FSK 2232/17 - Wyrok NSA z 2018-03-21

, że przedmiotem sporu w niniejszej sprawie jest kwestia opodatkowania otrzymanych od najemcy, tytułem zwrotu, kwot stanowiących połowę podatku od nieruchomości oraz połowę...
opłat za użytkowanie wieczyste. Zdaniem skarżącego - wynajmującego nieruchomości - otrzymane od najemcy zwroty połowy podatku od nieruchomości oraz połowy opłat...

II FSK 2312/17 - Wyrok NSA z 2019-07-02

zaległego podatku od nieruchomości w roku podatkowym złożenia korekty podatku do nieruchomości, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy...
wykładnię i uznanie, że koszt podatkowy z tytułu zaległego podatku od nieruchomości - nie powinien być rozpoznawany w roku podatkowym złożenia korekty deklaracji podatku...

I SA/Sz 486/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-08-09

wykonawcza w § 5 ust. 1 określa, że roczne wynagrodzenie należne N. za 1 m2 gruntu zostanie skalkulowane na podstawie równowartości podatku od nieruchomości lub podatku...
w deklaracjach podatkowych obejmujących okres od 2006 r. do 2011 r. i dotyczy następujących tytułów:, a. kosztów poniesionego opodatkowania 'gruntów' podatkiem od nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   52