Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorząd Województwa X

I SA/Sz 292/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-08-12

skargę, 2. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rzecz radcy prawnego B. K. kwotę [...] złotych powiększoną o podatek...
na działce nr [...] obręb 1 L. W związku z tym, że zaplanowana inwestycja miała być trwale związana z nieruchomością należało do wniosku dołączyć:, - załącznik nr B 18...