Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

I SA/Sz 946/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-02-20

zwolnienia z podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną uchwałę; 2. zasądza od R. [...] S. na rzecz skarżącej Gminy S. kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów...
Miejskiej w S. z [...] sierpnia 2019 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z powodu naruszenia art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów...

I SA/Gl 334/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-15

Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 grudnia 2011 r. nr 262/XXX/2011 w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego dot. gminy - podatek od nieruchomości. oddala skargę Gmina Piekary...
stwierdzającą nieważność § 2 pkt 1, ppkt 1 i 2 uchwały Nr XII/179/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości., Zaskarżonej...

I SA/Rz 879/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-01-30

września 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną uchwałę, 2) zasądza od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie na rzecz skarżącej...
Nr XXI/220/2016 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej., § 4 ust. 1 powyższej uchwały stanowi, że zwalnia się w całości...

I SA/Ol 233/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-06-06

od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oddala skargę W dniu 19 grudnia 2017 r. Rada Miasta Ełku podjęła uchwałę nr XXXIX.391.17 w sprawie zwolnienia z podatku...
. 1 pomoc może być udzielana w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla budynków będących nową inwestycją, którą zgodnie z § 2 ust. 2 stanowi inwestycja związana...

I SA/Gd 29/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-03-17

nieważność § 1 pkt 1 lit. c uchwały Rady Gminy K. z dnia 14 października 2008 r. nr [....] w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r...
istotnego naruszenia prawa polegającą na niezgodności § 1 pkt 1 lit. c w/w uchwały, w którym Rada Gminy określiła stawkę podatku od nieruchomości od gruntów pod drogi...

I SA/Po 153/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-05-06

pkt 2, 3, 4 i 5 uchwały Rady Miejskiej R. w podatku od nieruchomości w latach 2004-2008 o d d a l a s k a r g ę /-/J.Ruszyński /-/J.Małecki /-/S.Zapalska LF Kolegium...
w podatku od nieruchomości w latach 2004-2008., W uzasadnieniu powyższego rozstrzygnięcia nadzorczego wyjaśnia, iż uchwała Rady została doręczona Izbie w dniu 10 grudnia...

II FSK 1289/17 - Wyrok NSA z 2017-07-25

Określenie w uchwale, a więc powszechnie obowiązującym akcie o charakterze generalnym, skutków naruszenia przesłanek do stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości...
badania zgodności z prawem uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 1) oddala skargę kasacyjną 2) zasądza od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie na rzecz...

I SA/Rz 469/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-09-10

[...] czerwca 2020 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną...
Rady Miasta z dnia [...] maja 2020 r. nr [...] w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości - w całości - z powodu istotnego naruszenia art. 15q...

I SA/Ol 33/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-03-10

Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie badania zgodności z prawem uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oddala skargę...
W dniu 27 października 2015 r. Rada Miejska w Ostródzie podjęła uchwałę nr XIII/71/2015 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. W podstawie...

I SA/Po 979/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-07-10

uchwalono, że zwolnienia od podatku od nieruchomości dotyczą przedsiębiorców, o których mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej...
. W drugim roku zwolnienia przewidziano zwolnienie od podatku od nieruchomości w wysokości 2.000,00 zł za każde nowe miejsce pracy utworzone w dniu rozpoczęcia drugiego...
1   Następne >   +2   +5   +10   19