Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

I OSK 1637/06 - Wyrok NSA z 2007-11-28

lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych, z tym że z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na zasadach określonych w odrębnych ustawach...
Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w C. na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie trwałego zarządu nieruchomościami oddala...

II SA/Wa 7/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-06

i nie zalegają z opłatami, nie są płatnikami podatku od nieruchomości z tytułu posiadania gruntu, budynku lub lokalu mieszkalnego i nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu...
tytułem prawnym do innego lokalu mieszkalnego, nieruchomości budynkowej lub lokalowej, a także przedstawienia innych dokumentów, z których strony mogą wywodzić...

I SA/Wa 1648/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-03

Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w W. z dnia [...] marca 2005 r., nr [...] w przedmiocie przekazania sprawy o nieodpłatne przeniesienie nieruchomości postanawia - przyznać...
nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 146,40 (sto czterdzieści sześć 40/100) złotych, w tym tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 26,40 (dwadzieścia sześć...

II SA/Wa 1505/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-23

) złotych tytułem należnego podatku od towarów i usług - tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu Wnioskiem z dnia [...] stycznia 2007 r. H. S. zwróciła...
oznaczony, innej osobie niż żołnierz służby stałej. W toku postępowania administracyjnego ustalono, iż wnioskodawczyni jest właścicielką nieruchomości oraz gospodarstwa...

V SA/Wa 2014/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-26

razie, zastosowanie mają do nich przepisy Ordynacji podatkowej., Zgodnie z art. 2 § 1 pkt. 1 o.p. ma ona zastosowanie obok podatków, także do nie podatkowych należności Skarbu...
Państwa. Skoro zaś zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, WAM gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa na jego rzecz i w jego imieniu, to czynsze...

V SA/Wa 120/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-04

czterdzieści złotych), tytułem 22 % podatku od towarów i usług kwotę 52,80 zł (pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy). Przedmiotem skargi wniesionej pismem z dnia 22 marca...
. W rozliczeniu rocznym za 2004 r. wnioskodawczyni wykazała dochód w wysokości [...] zł brutto., W oświadczeniu o stanie majątkowym wskazała, że nie posiada nieruchomości ani zasobów...

V SA/Wa 1932/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-25

(dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy), w tym tytułem wynagrodzenia kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) oraz tytułem 22% podatku od towarów i usług...
, poz. 398 z późn. zm.) wykonuje w imieniu Skarbu Państwa i na jego rzecz prawa własności i inne prawa rzeczowe w stosunku do nieruchomości stanowiących jego własność...

II SA/Wa 1463/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-18

groszy) stanowiącą 22% podatku VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Dyrektor Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział [...] w O., po rozpoznaniu...
dokumentów wynika, że skarżąca nie posiada ruchomości, nieruchomości oraz zgromadzonych środków pieniężnych, a źródłem jej utrzymania jest wynagrodzenie ze stosunku pracy...

V SA/Wa 916/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-12

) złotych tytułem 22 % podatku od towarów i usług kwotę 52,80 zł (pięćdziesiąt dwa złote 80/100) Przedmiotem skargi z 9 stycznia 2007 r. wniesionej przez B. D. jest decyzja...
, że ze złożonego oświadczenia o stanie majątkowym wynika ponadto, iż wnioskodawczyni nie posiada ruchomości, nieruchomości ani z zasobów pieniężnych. Organ podkreślił, że z decyzji...