Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej X

VI SA/Wa 2301/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-25

o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Przepis ten wprowadza ograniczenie swobody dysponowania przez podatnika kwotą podatku...
, powoływanym przez organ, przepisy Ordynacji podatkowej wprowadzają ograniczenie swobody dysponowania przez podatnika kwotą nadpłaconego podatku. Zwrot nadpłaty w pieniądzu...

VI SA/Wa 2300/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-25

się, że powstanie. Takim zobowiązaniem będzie przykładowo w trakcie roku podatkowego zobowiązanie w podatku od nieruchomości, gdy podatnik będący osobą fizyczną jest właścicielem...
nieruchomości podlegającej opodatkowaniu w danym roku podatkowym, choć nie została jeszcze wydana decyzja ustalająca mu zobowiązanie podatkowe w tym podatku za dany rok...

VI SA/Wa 803/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-21

przewidziana została konstrukcja rozłożenia na raty zobowiązania podatkowego, jako jeden z rodzajów ulg stosowanych w zapłacie podatku. Posiłkowanie się rozwiązaniami...
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z dnia 6 listopada 2018 r. wystawione przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w [...] (dalej: 'NUS')., Pismem z dnia 29 listopada 2018 r...

II GSK 1522/22 - Wyrok NSA z 2023-01-10

Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie wniosku o dostęp do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
Elektronicznej (dalej: Prezes UKE) w przedmiocie rozpoznania wniosku o dostęp do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji: zobowiązał Prezesa UKE do wydania decyzji...

IV SO/Gl 12/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-24

, natomiast zobowiązania i stałe wydatki wynoszą: - prąd 63,00 zł miesięcznie, - woda ok. 40,00 zł na 2 miesiące, - kanalizacja ok. 50,00 zł na 2 miesiące, - podatek 200,00...
inne nieruchomości, zasoby pieniężne, bądź przedmioty o wartości przekraczającej 5.000,00 zł. Reasumując, wymienione przez wnioskodawcę zobowiązania i stałe wydatki...

VI SA/Wa 460/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-08

ok. 3.500,00 zł. Ponadto Pani L. posiada nadpłatę w podatku od towarów i usług w kwocie 12.000,00 zł oraz ma prawo do emerytury w wysokości 2.342,33 zł brutto. Wartość...
. położone w G.. Oznacza to, że w przypadku utraty przez Panią L. nieruchomości lokalowej położonej w S., na jej mężu będzie spoczywał obowiązek zapewnienia jej mieszkania...

VI SA/Wa 2213/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-09

przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zobowiązanie do zapłaty odsetek, które dotyczyły...
lub nienależnie zapłaconego podatku ( w tym wypadku - odsetek od opłaty za wykorzystywanie częstotliwości). Odsetkami nienależnymi są - zdaniem skarżącej spółki - odsetki...

V SA/Wa 2024/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-30

rozliczeń podatku VAT w okresach kwartalnych, aktualnie nie posiada środków trwałych, w styczniu 2018 r. uzyskała przychody w wysokości 32.483,47 zł i poniosła koszty...
w kwocie 27.765,74 zł, w lutym 2018 r. przychody wyniosły 37.503,59 zł, a koszty 29.596,52 zł. Spółka nie posiada nieruchomości i innych zasobów finansowych (oprócz stron...

V SA/Wa 2061/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-08

oraz zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej. Nie przedstawiła pełnych sprawozdań finansowych. Wyjaśniła, że dokonuje rozliczeń podatku VAT w okresach kwartalnych...
wyniosły 37.503,59 zł, a koszty 29.596,52 zł. Spółka nie posiada nieruchomości i innych zasobów finansowych (oprócz stron internetowych i zaufania klientów...

V SA/Wa 2025/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-30

pieniężnej. Nie przedstawiła pełnych sprawozdań finansowych. Wyjaśniła, że dokonuje rozliczeń podatku VAT w okresach kwartalnych, aktualnie nie posiada środków trwałych...
zł. Spółka nie posiada nieruchomości i innych zasobów finansowych (oprócz stron internetowych i zaufania klientów), nie przeprowadza transakcji kasowych, a wszystkie...
1   Następne >   2