Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

I SA/Gl 474/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-22

w podatku od nieruchomości za 2011 r. w kwocie [...] zł, a następnie, postanowieniem z dnia [...] r., decyzji tej nadał rygor natychmiastowej wykonalności., 2. Skarżący pismem...
[...] r. nr [...] określająca wysokość zobowiązania podatkowego zobowiązanej spółki w podatku od nieruchomości za 2011 r. w kwocie [...] zł, z czego kwota [...] zł stanowi...

I SA/Gl 1204/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-18

19 czerwca 2013 r., wyliczenie zadłużenia matki skarżącego z tytułu podatku od nieruchomości oraz dokumentację związaną z jej zadłużeniem z tytułu składek...
podatku od nieruchomości za okresy, za które tego podatku mu nie umorzono., Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt...

I SAB/Sz 9/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-09-23

. potwierdzające, że M. T. jest uczennicą [...] klasy,, - rachunków za wyżywienie i zakwaterowanie córki,, - decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2013,, - faktur...
) stanowią kwotę ok. [...] zł, opłaty za internat córki [...] zł, podatek od nieruchomości [...] zł, internet [...] zł, telefony [...] zł, wydatki na dojazdy do miasta...

II FSK 2864/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-08

pieniężnych z tytułu udziału w podatku od nieruchomości mimo braku podstaw do takiego przyjęcia., 5.2. Organ nie skorzystał z możliwości wniesienia odpowiedzi na skargę kasacyjną...
1) informacja o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom, o której mowa w art. 10 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności...

I SAB/Kr 6/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-08

spółki. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że kwota zwrotu podatku wynika z wydatku poniesionego przez spółkę na zakup nieruchomości położonej w B...
. aktem notarialnym Rep. A [...]r. Powyższe okoliczności, w ocenie kontrolujących, przemawiały za uznaniem, że dostawa tej nieruchomości winna być zwolniona od podatku...

I SA/Bd 397/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-11-04

wieczystej nr KW nr [...](KW [...]) hipoteki pod poz. [...] należność Wójta Gminy G. z tytułu podatku od nieruchomości za okres [...], tj.:, - należność główna za okres...
ze skargi W. G. G. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji nieruchomości oddala skargę...

I SAB/Łd 2/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-05-27

. na rzecz innych podmiotów. Zwrot różnicy podatku nie wynika z faktu zakupu nieruchomości przez stronę. Okoliczności związane z transakcjami zawieranymi przez spółkę...
podatkowym w podatku od towarów i usług za czerwiec 2012 r. 1. stwierdza przewlekłość postępowania w podatku od towarów i usług za miesiąc czerwiec 2012r.; 2. stwierdza...

I SAB/Łd 3/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-05-27

innych podmiotów. Zwrot różnicy podatku nie wynika z faktu zakupu nieruchomości przez stronę. Okoliczności związane z transakcjami zawieranymi przez spółkę z firmą B...
podatkowym w podatku od towarów i usług za sierpień 2012 r.; 1. stwierdza przewlekłość postępowania w podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 2012 r.; 2. stwierdza...

I SAB/Łd 4/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-05-27

podmiotów. Zwrot różnicy podatku nie wynika z faktu zakupu nieruchomości przez stronę. Okoliczności związane z transakcjami zawieranymi przez spółkę z firmą B...
podatkowym w podatku od towarów i usług za wrzesień 2012 r.; 1. stwierdza przewlekłość postępowania w podatku od towarów i usług za miesiąc wrzesień 2012 r.; 2. stwierdza...

I SA/Bd 161/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-04-08

sprawdzające były prowadzone wobec Skarżącej w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od końca...
o uchylenie w całości 'pisma wezwania'. Wskazała na konieczność ścisłego interpretowania przepisów podatkowych w podatku od nieruchomości rolnych sprzedawanych...
1   Następne >   +2   +5   +10   21