Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

I SA/Sz 521/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-17

podatkiem od nieruchomości, począwszy od 2017 r. wysokość opodatkowania elektrowni wiatrowych zwiększyła się kilkukrotnie, bowiem zamiast tak jak dotychczas płacić daninę...
naliczania podatku od nieruchomości (podatek będzie liczony od wartości odtworzeniowej, a nie od wartości historycznej elektrowni), grupa E.-E. uzyskała jeszcze większą...

I SA/Bd 555/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-12-13

. z o.o., która po zmianie umowy spółki dokonanej w dniu [...] listopada 2010 r. działa dalej:pod firmą [...] sp. z o.o.,, - wpłat podatku od nieruchomości w imieniu innego...
przychodów. Poza ww. fakturami na koncie kosztowym A. R. ujął na podstawie dowodów bankowych część wpłat podatku od nieruchomości dokonanych z własnego rachunku w imieniu...

I SA/Op 258/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-11-27

i co nie było kwestionowane przez spółkę B Sp. z o.o., a nadto był podatnikiem podatku od nieruchomości z tytułu posiadania ww. budynku., Naruszenia w/w przepisów strona upatrywała...
, że podatek od nieruchomości regulowany był przez A. O. jako właściciela gruntu i budynku., Jednak, zdaniem organu, zaistniałe w sprawie okoliczności (dokonanie inwestycji...

I SA/Gl 560/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-11

z najmu i dzierżawy nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm...
kosztowej. Zaznaczył, że korporacje zagraniczne często nie płacą żadnego podatku, gdyż prowadzą politykę kosztową., Podatnik podniósł, że wydzierżawia i wynajmuje nieruchomości...

I FSK 124/19 - Wyrok NSA z 2021-03-31

i najmu zwrotnego turbin wiatrowych na krótko przed zmianą zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości, co spowodowało możliwość znacznego...
obniżenia wysokości tego podatku (korzyść podatkowa w podatku od nieruchomości); (3) pozyskanie przez Spółkę - na skutek dokonania spornych transakcji - środków trwałych...

I SA/Rz 821/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-23

w tym przedmiocie została zawarta na okres od 7 sierpnia do 6 września 2015 r., Składając deklarację IN-1 na podatek od nieruchomości, podatnik zadeklarował obok...
je w informacji składanej na poczet podatku od nieruchomości., Budowle, o których wyżej mowa są wykorzystywane nie tylko przez władających nieruchomością, o której mowa...

I SA/Gd 1099/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-22

' przez podatnika podatku należnego, aby umożliwić zwrot podatku finalnym nabywcom w/w nieruchomości. Naczelnik stwierdził, że zawarcie przez M.K. w krótkim odstępie czasu zarówno...
sprzedaży nieruchomości) w kontekście obowiązku zapłaty podatku VAT w 2016 i 2017 roku wynikającego z wystawionych faktur sprzedaży nieruchomości., Dodatkowo skarżący wniósł...

I SA/Gd 595/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-10-19

najmu, z których uzyskała przychody z: najmu, dzierżawy, opłat eksploatacyjnych oraz podatku od nieruchomości i opłat z tytułu użytkowania wieczystego w łącznej kwocie...
kosztów uzyskania przychodów z tytułu podatku od nieruchomości i opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie wyższej o 283.688,76 zł. Wskazano, że katalog ten został...

I SA/Bd 591/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-12-13

wskazuje się również w orzecznictwie dotyczącym podatku od nieruchomości (np. uchwała NSA z dnia 30 sierpnia 1999 r., sygn. akt FPK 1/99). Ponadto, na gruncie klasyfikacji...
do jednostek penitencjarnych zarządzających ww. budynkami, o wskazanie: klasy PKOB budynków, czy w deklaracjach na podatek od nieruchomości ww. budynki zostały ujęte jako budynki...

I SA/Rz 730/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-11-26

i obowiązki z umów najmu są to standardowe, typowe elementy dla transakcji obejmujących nieruchomości opodatkowanych podatkiem VAT. Natomiast dla oceny czy przenoszony...
pozbawiając skarżącą prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej transakcję nabycia nieruchomości., Sąd nie podziela zarzutu skargi naruszenia art. 2a O.p....
1   Następne >   +2   +5   +10   24