Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I SA/Wa 1911/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-11

również przed podmiot publiczny i działania takie mogły mieć miejsce nawet wbrew woli właściciela. W ocenie Ministra również fakt opłacania podatków od nieruchomości przez właścicieli...
załączonych lub powołanych w pismach z dnia 10 marca 2011r. oraz 9 czerwca 2011r., w tym decyzji wymiarowych dotyczących ustalenia podatku od nieruchomości za lata...

I OSK 2042/14 - Wyrok NSA z 2016-05-18

Ministra, fakt opłacania podatków od nieruchomości przez właścicieli nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Nie zachodziła również konieczność przeprowadzenia rozprawy...
stanowisko Ministra, że opłacanie przez skarżących podatków od przedmiotowej nieruchomości nie ma żadnego znaczenia w niniejszej sprawie. Nabycie przedmiotowej nieruchomości...

I OSK 289/14 - Wyrok NSA z 2014-06-12

majątkowego P. D. jest wadliwy, gdyż do porównania przyjęte zostały ceny transakcyjne uzyskiwane za nieruchomości podobne zawierające podatek VAT. Zdaniem Ministra podatek VAT...
podatków i opłat lokalnych., W ocenie Ministra prawidłowy jest operat szacunkowy autorstwa rzeczoznawcy majątkowego P. C., w którym wartość nieruchomości została...

I OSK 14/14 - Wyrok NSA z 2015-09-17

nie powiększono wartości nieruchomości przyjętej w wycenie rzeczoznawcy majątkowego o podatek VAT w wysokości 422.429,14 zł w sytuacji, gdy wycena ta została dokonana...
nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę., Odnosząc się natomiast do zarzutu dotyczącego niepowiększenia kwoty odszkodowania o wartość podatku od towarów i usług...

I SA/Wa 1472/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-03

podatku od nieruchomości. Ponadto, odwołując się do treści art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 185 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm...
, jak też fakt regularnego płacenia przez nią podatku od nieruchomości. Wskazywała przy tym, że we wrześniu 2008 r. inwestor wykonujący kanalizację w ulicach [...] i [...] zwracał...

I OSK 790/15 - Wyrok NSA z 2017-02-23

pod drogi publiczne i jednocześnie jako niezajęte (decyzje o wymiarze podatku od nieruchomości);, 4) art. 3 § 1 i art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) P.p.s.a. w zw. art. 81 k.p.a...
zasadniczej (w aktach), a także z decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na 2013 r. załączonej do skargi w sytuacji gdy uwzględnienie ww. wniosków...

I SA/Wa 1753/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-11

się do przedłożonej przez skarżącego opinii doradcy podatkowego dotyczącej problematyki podatku VAT w sprawach odszkodowawczych. Zdaniem K. K. organ nie uwzględnił stanu nieruchomości...
., sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego P. D. jest wadliwy, gdyż do porównania przyjęte zostały ceny transakcyjne uzyskiwane za nieruchomości podobne zawierające podatek VAT...

I SA/Wa 1471/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-03

publicznoprawne władanie nieruchomością, gdyż jej zdaniem przeczy temu treść księgi wieczystej, wypis z rejestru ewidencji gruntów, a także wydawane decyzje w sprawie podatku...
płacenia przez nią podatku od nieruchomości. Wskazywała przy tym, że we wrześniu 2008 r. inwestor wykonujący kanalizację w ulicach [...] zwracał się do niej z prośbą...

I SA/Wa 205/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-26

[...] o komunalizację - w aktach) i jednocześnie jako niezajęte (decyzje o wymiarze podatku od nieruchomości - w aktach)., - art. 107 § 3 w zw. z art.140 k.p.a. poprzez niezawarcie...
zaskarżoną decyzją., J. S. zauważyła, że za przedmiotową działkę na podstawie w/w decyzji Prezydenta [...] corocznie płaci podatek od nieruchomości., Powyższe oznacza...

I OSK 587/13 - Wyrok NSA z 2014-10-23

decyzji odwołanie wniósł T. K., zarzucając, że wartość nieruchomości ustalona została w kwocie netto, tj. bez uwzględnienia należnego podatku od towarów i usług (VAT...
Konstytucji, poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie tych przepisów wynikające z uznania, że wartość rynkowa nieruchomości nie obejmuje podatku VAT. Ponadto...
1   Następne >   +2   +5   +10   25