Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

IV SAB/Wa 41/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-28

podatku od nieruchomości), - oświadczenia popartego stosownymi dokumentami o aktualnym zadłużeniu., Przy piśmie z dnia 11 czerwca 2018 r. Skarżący nadesłał wypełniony formularz...
aktualnymi rachunkami, za ostanie 3 miesiące,, - oświadczenia czy posiadana nieruchomość rolna przynosi skarżącemu jakiekolwiek dochody ,, - dokumentów wskazujących jakich...

IV SAB/Wa 157/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-05

;, e) kopii decyzji właściwego organu administracji określającej łączną wysokość zobowiązania skarżącego z tytułu podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego...
wysokość zobowiązania skarżącego z tytułu podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego za 2017 rok (lit. e wezwania)., Z. B. nie nadesłał żądnego...

IV SAB/Wa 20/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-09

za energię elektryczną;, 6. kopii decyzji właściwego organu administracji określającej łączną wysokość zobowiązania skarżącego z tytułu podatku od nieruchomości/podatku...
społecznej (lit. f wezwania) oraz kopii decyzji właściwego organu administracji określającej łączną wysokość zobowiązania skarżącego z tytułu podatku od nieruchomości...

VI SA/Wa 2522/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-23

za leki, z których każda średnio obejmowała kwotę ok. 300 zł (vide faktury VAT - karty [...] akt). Ponadto skarżący opłaca podatek od nieruchomości w wysokości 358 zł...
kwartalnie (vide decyzja w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na 2013 rok - karta [...] akt)., Skarżący przedłożył także wyciąg ze swojego rachunku bankowego...

VI SA/Wa 563/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-29

w zakresie usług turystycznych, są opodatkowane:, A) podatkiem leśnym,, B) podatkiem od nieruchomości,, C) podatkiem rolnym., Treść pytania odsyła do dwóch ustaw...
od nieruchomości, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. A contrario lasy zajęte na prowadzenie takiej działalności są opodatkowane podatkiem od nieruchomości...

IV SAB/Wa 406/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-09

wysokość zobowiązania skarżącego z tytułu podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego za 2016 rok lub za 2017 rok;, d) zaświadczenia o sytuacji osobistej...
podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego (lit. c wezwania z dnia [...] lutego 2017 r.). Miało to na celu weryfikację oświadczenia z dnia [...] grudnia...

II SA/Wa 1136/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-16

(potrzeba 200 zł), na paliwo - 300 zł, nadto na opłaty za wodę - 40 zł, energię elektryczną - 120 zł, rachunek za telefon - 50 zł, podatek od nieruchomości - około 15 zł...

VI SA/Wa 757/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-26

usług turystycznych, są opodatkowane:, A. podatkiem leśnym,, B. podatkiem od nieruchomości,, C. podatkiem rolnym'., Skarżący wybrał na kwestionowane pytanie odpowiedź...
lub podatkiem od nieruchomości. Zwrócił uwagę, że prawo podatkowe to odrębna od prawa finansowego gałąź prawa, dlatego umieszczenie w teście pytań z tego zakresu dokonane zostało...

VI SA/Wa 521/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-25

: podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych (zob. art. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Powołana przez skarżącego w odwołaniu opłata adiacencka...
dla prawidłowości odpowiedzi 'A', gdyż to właśnie ten akt prawny wyróżnia dwa podatki lokalne, tj. podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych, a brak...

VI SA/Wa 680/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-16

turystycznych, są opodatkowane:, A. podatkiem leśnym,, B. podatkiem od nieruchomości,, C. podatkiem rolnym'., Prawidłową odpowiedzią według klucza na to pytanie jest odpowiedź 'B...
wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jednakże w myśl przepisu art. 3 ustawy o swobodzie działalności...
1   Następne >   +2   +5   9