Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol

I SA/Wa 2211/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-21

, decyzję o podatku od nieruchomości oraz ostatni rachunek za gaz w kwocie [...] złotych. Wskazał również, że ponosi następujące opłaty: podatek od nieruchomości - [...] złote...
wskazał, że zdrowie jego matki pogorszyło się. Ponadto przedłożył jedynie rachunki za leki, decyzję o wysokości podatku od nieruchomości oraz ostatni rachunek za gaz w kwocie...

I SA/Wa 2697/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-31

[...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej...
następujących dóbr i nieruchomości położonych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej:, • [...] i rewiry leśne:, rewir [...] rewir [...] rewir [...] rewir...

I SA/Wa 1721/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-13

. [...] o wymiarze [...] m2. Powyższą nieruchomość oszacowano według stawek ubezpieczeniowych za 1939/1940 rok;, 22. nakaz płatniczy na podatek od nieruchomości na rok podatkowy...
1939 z nieruchomości położonej przy ul. [...] we [...] wydany przez Urząd Skarbowy we [...] E. M.;, 23. nakaz płatniczy na podatek od nieruchomości na rok podatkowy 1939...

I OSK 1029/22 - Wyrok NSA z 2022-09-06

., a także nakazu płatniczego z 1936 r. dotyczącego podatku od nieruchomości przy ul. [...] i nakazu zapłaty z 1935 r. dotyczącego nieruchomości przy ul...
w W. o rewindykację następujących dóbr i nieruchomości położonych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej:, 1. Dobra P. i rewiry leśne:, 2. rewir R., 3. rewir P., 4. rewir B...

I SA/Wa 2181/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-15

nieruchomości sporządzone w opisie mienia są wiarygodne. Również pismo A.B. do Urzędu Skarbowego w [...] z [...] marca 1934 o zwolnienie z podatku jej nieruchomości ze względu...
Skarbowego o zwolnienie z podatku jej nieruchomości ze względu na rozbudowę nieruchomości można wysunąć zgodny z logiką wniosek, że pomimo skreśleń i poprawek dowód w postaci...

II FSK 66/12 - Wyrok NSA z 2013-12-13

Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2004 rok oddala skargę kasacyjną. 1. Wyrokiem z dnia 21...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2011 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2004 r., 2. Ze stanu sprawy przyjętego przez sąd pierwszej...

I SA/Wa 763/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-25

. a jej poprzedni właściciele S. K. i M. K. są nieznani z miejsca pobytu i nie płacą podatków z tej nieruchomości od 1945 r.' Jak słusznie wskazał Minister Spraw Wewnętrznych...
nieważności decyzji Wojewody [...] z [...] listopada 1992 r. nr [...] stwierdzającej nieodpłatne nabycie przez Gminę [...] własności 1/2 nieruchomości położonej...

II SA/Sz 361/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-09-11

: telefon - ok. 110 zł, Cyfra plus - 140 zł, energia elektryczna - 210 zł co drugi miesiąc, gaz - 58 zł, podatek od nieruchomości - 190 zł co kwartał, opał - 6000 zł rocznie...
potwierdzające wysokość ponoszonych miesięcznie wydatków osobistych i związanych z utrzymaniem domu, w tym dowód uiszczenia podatku od nieruchomości (195 zł), opłaty...

I SA/Wa 1250/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-15

prawnym z adwokatem lub radcą prawnym. Do wniosku załączone zostały dokumenty dotyczące sytuacji majątkowej strony - decyzję w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego...
to jest przyznawane raz w roku. Skarżąca przy tym ponosi koszty utrzymania - podatek od nieruchomości, opłaty za prąd, wodę oraz opał. Oświadczenia skarżącej potwierdzają przedłożone...

II FSK 231/12 - Wyrok NSA z 2013-12-13

. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 rok oddala skargę kasacyjną. 1. Wyrokiem z dnia 30 maja 2011 r., sygn. akt I SA/Bd 121/11 Wojewódzki Sąd...
grudnia 2010 r., nr [...]w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r., 2. Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym., 2.1. Decyzją z dnia 27 września 2010 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   20