Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

I SA/Wa 777/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-11

w postaci wartości szkód fizycznych, wartości szkód związanych z płatnościami podatku od nieruchomości, jak i związanych z koniecznością uiszczania opłaty z tytułu prawa...
tymczasowe wynikające z obowiązku regulowania podatku od nieruchomości i opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego, które oszacowano na kwotę [...] zł. Koszt plantowania...

I SA/Wa 758/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

o płatniku podatku od nieruchomości położonej w gminie C., obręb [...] o numerze działki [...], dla której Sąd Rejonowy w C. - V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę...
o płatniku podatku od nieruchomości położonej w gminie C., obręb [...] o numerze działki [...]., W zakresie naruszenia art. 77 § 1 k.p.a. skarżący wskazują, iż organ pominął...

I SA/Wa 1060/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-02

) pozwolenie na budowę,, 7) dokument poświadczający fakt ponoszenia przez [...] opłat z tytułu użytkowania nieruchomości lub zarządu nieruchomością albo płacenia podatków...
[...]S.A. z siedzibą w [...] Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w [...], dalej 'Skarżąca/[...]', od decyzji Wojewody [...] z dnia 26 stycznia 2021 r., znak...

I SA/Wa 979/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-08

r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] Minister Rozwoju, Pracy...
i prawny:, Nieruchomość położona w obrębie W., L. oznaczona jako działka nr [...] o pow. [...] ha, decyzją Wojewody [...] nr [...] z dnia [...] grudnia 2019 r., o ustaleniu...

I SA/Wa 795/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-10

nieruchomością albo płacenia podatków od nieruchomości,, 8) innych dokumentów potwierdzających realizację inwestycji na posiadanym gruncie i świadczących o poniesieniu...
podzielił ustalenia organu I instancji, że nieruchomość oznaczona jako działka nr [...], stanowiła w dniu 5 grudnia 1990 r. własność Skarbu Państwa, co potwierdza treść...

I SA/Wa 1988/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-01

przez [...] opłat z tytułu użytkowania nieruchomości lub zarządu nieruchomością albo płacenia podatków od nieruchomości, 8) innych dokumentów potwierdzających realizację...
posadowionego na działce nr [...] ., Pismem z 6 maja 2021 r. [...] S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w [...] złożyła w ustawowym terminie odwołanie od decyzji Wojewody...

I SA/Wa 1956/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-01

nieruchomości lub zarządu nieruchomością albo płacenia podatków od nieruchomości, 8) innych dokumentów potwierdzających realizację inwestycji na posiadanym gruncie...
nieruchomości Minister wskazał, że działka nr [...] (wskazana we wniosku uwłaszczeniowym z 7 stycznia 2005 r.) podzieliła się m.in. na działki nr: [...], co potwierdza...

I SA/Wa 740/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-23

. opłat z tytułu użytkowania nieruchomości lub zarządu nieruchomością albo płacenia podatków od nieruchomości,, 8) innych dokumentów potwierdzających realizację inwestycji...
I instancji, że nieruchomość oznaczona jako działka nr [...], stanowiła w dniu 5 grudnia 1990 r. własność Skarbu Państwa, co potwierdza treść księgi wieczystej...

I SA/Wa 1877/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-04

przez P. opłat z tytułu użytkowania nieruchomości lub zarządu nieruchomością albo płacenia podatków od nieruchomości,, 8) inne dokumentów potwierdzających realizację inwestycji...
I instancji błędnie ustalił, że przedmiotowa nieruchomość nie znajdowała się w posiadaniu P., Po rozpatrzeniu odwołania P. w W. oraz zbadaniu akt sprawy Minister...

I SA/Wa 274/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-08

te wykonywane były przez poprzedniczki prawne skarżącej, a następnie przez nią samą. Ponadto skarżąca opłaca podatki od przedmiotowej nieruchomości., W odpowiedzi...
. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] listopada...
1   Następne >   2