Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

I SA/Wa 1780/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-12

nieruchomość Prezydium Miejskiej Rady Narodowej wymierzało Z. S. podatek od nieruchomości - art. 5 dekretu z dnia 20 maja 1955 r. o niektórych podatkach i opłatach...
terenowych (Dz.U. z 1955 r. Nr 21, poz. 136 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem podatkowi od nieruchomości nie podlegały grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego...

I OSK 1891/21 - Wyrok NSA z 2022-07-21

, iż za przedmiotową nieruchomość Prezydium Miejskiej Rady Narodowej wymierzało Z. S. podatek od nieruchomości - art. 5 dekretu z dnia 20 maja 1955 r. o niektórych podatkach i opłatach...
terenowych (Dz.U.1955.21.136 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem podatkowi od nieruchomości nie podlegały grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, a to przesądzało...

I SA/Wa 1974/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-17

nieruchomości rzeczywiście zajętej pod drogę przed 2016 r., a zatem również przed dniem 1 stycznia 1999 r.,, - przeprowadzenie dowodu z decyzji ustalająca podatek...
od nieruchomości na rok 1998 oraz decyzji ustalająca podatek od nieruchomości na rok 1999 - na okoliczność naliczania właścicielowi nieruchomości przy ul. [...] w R. podatku...

VI SA/Wa 809/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-12

dołączył także zaświadczenie Burmistrza [...] , z którego to zaświadczenia wynikało, że W. M. jest użytkownikiem oraz płatnikiem podatku od nieruchomości zlokalizowanej przy ul...
na dowód istnienia tytułu prawnego do nieruchomości skarżąca przedłożyła kopię decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2016 r. Z jej treści wynikało, że przedmiotem...

IV SA/Wa 1181/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-12

- takie zawiadomienie. Organowi więc znany był adres ojca., Od śmierci mojego L. N. w roku 1956 ojciec regularnie opłacał podatek od tej nieruchomości i był wpisany do ewidencji...
nie zostały spełnione, a miejsce zamieszkania w [...] było organowi znane lub bez problemu przez komórkę podatku od nieruchomości możliwe do ustalenia., Orzeczenie doręcza...

I SA/Wa 1765/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-19

do pobierania pożytków. W § 3 umowy zastrzeżono prawo odstąpienia od umowy w przypadku nieopłacenia przez P. S.A. kosztów podatku od nieruchomości pomimo dwukrotnego...
. nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oddala skargę. Minister Rozwoju decyzją z [...] maja 2020 r., nr [...] - po rozpatrzeniu odwołania B. K., A. K., B...

IV SA/Wa 463/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-27

domowego: leki 56 zł, ogrzewanie 108 zł, energia elektryczna 45 zł, woda 60 zł, Internet i telefon 89 zł, paliwo 40 zł, podatek od nieruchomości 150 zł (rok)., Skarżący...
[...] listopada 2017 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części dotyczącej wywłaszczenia nieruchomości oraz umarzającej postępowanie w części dotyczącej...

I SA/Wa 2514/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-12

i gdyby wartość nieruchomości odnieść do jej ceny, to powinna ona zawierać już w sobie podatek VAT (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 maja 2010 r...
i sprzedający ustalili cenę nieruchomości w kwocie 7.716.322,47 zł, w tym uwzględnili kwotę równą należnemu podatkowi VAT. W ocenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii określona...

I SA/Wa 363/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-23

był na działalność magazynową i biurową. Z zapisów decyzji o podatku od nieruchomości za 2004 r. wynika, że był to budynek mieszkalny, w którego części prowadzona była działalność...
za nieruchomość oddala sprzeciw. Minister Rozwoju i Technologii decyzją z [...] stycznia 2022 r. nr [...], działając na podstawie art. 138 § 2 k.p.a., uchylił wydaną w przedmiocie...

III SA/Gl 577/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-24

- Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. [...] w K. przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku...
zwolnieniem przedmiotowym., Ustawodawca zdecydował, że do tej kwoty 150 000 zł wlicza się - na zasadzie wyjątku - zwolnione od podatku transakcje związane z nieruchomościami...
1   Następne >   +2   +5   +10   20