Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

V SA/Wa 1520/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-06

, rachunki za energię elektryczną, wodę, telefon, TV, decyzję w sprawie podatku od nieruchomości., Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:, Zasadą postępowania...
... zł kwartalnie. Pozostałe niezbędne wydatki miesięczne zostały określone w wysokości prąd- ... zł, TV- ... zł, telefon- ...zł, woda - ... zł, podatek od nieruchomości...

V SA/Wa 1520/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-11

, podatek od nieruchomości - 39 zł. Z uwagi na brak dokumentów potwierdzających wydatki na leki w tak dużej, wskazanej przez skarżącą wysokości przyjęto wydatek rodziny...

V SA/Wa 1142/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-17

złożonych dokumentów oraz przedstawienia dodatkowych informacji skarżąca złożyła kopie zeznania podatkowego CIT-8 za lata 2011-2012, deklaracje dla podatku od towarów i usług...
oraz dłużników spółki oraz kopie wniosku o ogłoszenie upadłości. Ponadto, skarżąca oświadczyła, że nie posiada i nie zbywała w dwóch ostatnich latach nieruchomości...

V SA/Wa 1143/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-17

złożonych dokumentów oraz przedstawienia dodatkowych informacji skarżąca złożyła kopie zeznania podatkowego CIT-8 za lata 2011-2012, deklaracje dla podatku od towarów i usług...
oraz dłużników spółki oraz kopie wniosku o ogłoszenie upadłości. Ponadto, skarżąca oświadczyła, że nie posiada i nie zbywała w dwóch ostatnich latach nieruchomości...

V SA/Wa 1605/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-29

, a także zobowiązania z tytułu spłaty kredytów bankowych, tytułów wykonawczych oraz podatków. Strata za ostatni rok bilansowy spowodowana została zakupem sprzętu...
z amortyzacją bilansową,, 8) bilansu na dzień 30.06.2012 r.,, 9) raportu wymagającego wyliczenia zaliczki miesięcznej podatku dochodowego od osób prawnych za okres...

V SA/Wa 1857/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-12

.), cesjami różnych wierzytelności, polisami, zastawami, pełnomocnictwami do dysponowania rachunkiem, nieruchomościami i polisą ubezpieczeniową itp. Fundacja wyjaśniła...
, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości (art. 3 ust. 3 ustawy o fundacjach)., Ponadto należy podkreślić, za Naczelnym Sądem Administracyjnym...

V SA/Wa 1879/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-14

Podatków Dochodowych opublikowanym w Biuletynie Skarbowym nr 1 z 2009r. w sprawie ustalenia kosztu wytworzenia stanowiącego podstawę wartości początkowej środka trwałego...
rozporządzenia wydatki kwalifikowane mogą być ponoszone w następujących kategoriach:, 1) nabycie nieruchomości niezabudowanych lub zabudowanych, lub prawa do tych nieruchomości...

V SA/Wa 1605/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-22

pozwami o zapłatę, a także zobowiązania z tytułu spłaty kredytów bankowych, tytułów wykonawczych oraz podatków. Strata za ostatni rok bilansowy spowodowana została zakupem...
Administracyjnego z 15 marca 2012 r., sygn. akt II GZ 89/12). Posiadanie majątku - w tym w szczególności nieruchomości - w zasadzie wyłącza możliwość przyznania prawa pomocy...

V SA/Wa 1605/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-25

, tytułów wykonawczych oraz podatków. Strata za ostatni rok bilansowy spowodowana została zakupem sprzętu rehabilitacyjnego. Obecnie pojawiły się trudności z regulowaniem...
. akt II GZ 89/12). Posiadanie majątku - w tym w szczególności nieruchomości - w zasadzie wyłącza możliwość przyznania prawa pomocy (zob. postanowienie Wojewódzkiego Sądu...

V SA/Wa 1078/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-02

kosztów uzyskania nad przychodem, co skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania - brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego i nie stanowi automatycznie o braku...
. Składnikami majątkowymi, o których mowa w ust. 2, mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości (art. 3 ust. 3...