Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

I SA/Wa 164/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-26

do art. 2 pkt 1 tego dekretu od państwowego podatku gruntowego wolne były m.in. grunty podlegające państwowemu podatkowi od nieruchomości. Z kolei podatkowi...
do art. 1 ust. 1 pkt A dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 14 stycznia 1936 r. o podatku od nieruchomości (Dz.U. Nr 3, poz. 14). Plan z [...] r. poszczególne grunty...

IV SAB/Wa 176/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-30

oszczędności, nieruchomości, wartościowych przedmiotów. Zobowiązania i stałe wydatki miesięczne skarżącego to: podatek od nieruchomości, opłaty bieżące (woda, wywóz szamba...
, majątku i dochodach, iż skarżący mieszka w wynajętym domu ale nie opłaca czynsz); d) oświadczenia wyjaśniającego za jaką nieruchomość skarżący płaci podatek od nieruchomości...

I OSK 3329/15 - Wyrok NSA z 2018-02-20

były m.in. grunty podlegające państwowemu podatkowi od nieruchomości. Z kolei podatkowi od nieruchomości w gminach miejskich podlegały wszelkiego rodzaju nieruchomości...
1936 r. o podatku od nieruchomości (Dz.U. Nr 3, poz. 14). Plan z 1936/1937 r. poszczególne grunty w miasteczku S. klasyfikuje bądź jako podlegające podatkowi gruntowemu...

IV SA/Wa 383/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-24

i Modernizacji Rolnictwa; kopii decyzji właściwego organu administracji określających łączną wysokość zobowiązań skarżącej i jej męża z tytułu podatku od nieruchomości/podatku...
podatku od nieruchomości i podatku rolnego (w sumie za 2017r.: 183,00 zł), wyciągi z rachunku bankowego E. P.w Banku [...] w W. za okresy: od 1 grudnia do 31 grudnia 2016r...

I OSK 1215/15 - Wyrok NSA z 2017-03-03

instancji: a) postanowień dekretu Prezydenta RP z dnia 14 stycznia 1936 r. o podatku od nieruchomości, zgodnie z których w art. 1 B. 'podatkowi od nieruchomości w gminach...
. 115 ha. W stosunku do pozostałej części wniosku organ przyją, że część nieruchomości określona we wniosku jako zespół dworsko - parkowy odpowiadający działce...

I SA/Wa 493/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-21

posiadacze samoistni wskazali, że nieruchomości nabyli w dobrej wierze i do dnia dzisiejszego płacą za nie podatki, stąd zaskarżona decyzja jest dla nich bardzo krzywdząca...
, czy zamieszkiwania na wskazanych gruntach, jak również opłacania podatków od nieruchomości, nie spowodował powstania po ich stronie interesu prawnego. Interesu prawnego...

VIII SA/Wa 614/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-07

Wodnej polegającej na odmowie zwrotu gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] marca 2013 r. Gmina...
z tytułu zwolnienia, z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych...

I SA/Wa 3110/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-17

[...] fakt, iż od nieruchomości odprowadzany był podatek rolny., Ze skargami na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] sierpnia 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu...
nieruchomości stanowiących własność [...] a położonych na terenie [...]., Wydane w sprawie decyzje Wojewody [...] z dnia [...] marca 1996 r. i z dnia [...] marca 1997 r...

I SA/Wa 1669/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-28

za energię elektryczną, wodę, wywóz odpadów stałych lub płynnych, podatek od nieruchomości, opłatę za telefon, itp.). Zwrócono się do wnioskodawczyni z pytaniem czy jedynym...
i płynnych przeznacza kwotę [...] zł miesięcznie, na ubezpieczenie budynku i podatek od nieruchomości kwotę [...] zł rocznie, na opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy...

V SA/Wa 2409/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-17

, a zbywca płaci od niej podatek od nieruchomości, a nie podatek rolny. Organ stwierdził, iż przedmiotowa działka stanowi grunty orne i tylko w drobnej części nieużytki...
o charakterze nierolniczym o czy świadczy okoliczność, że zbywca opłaca od niej podatek od nieruchomości, nie zaś podatek rolny. Ponadto nieruchomości przyległe...
1   Następne >   +2   +5   +10   65