Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

III SA/Wa 9/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-07

w zakresie naruszenia art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o rehabilitacji przez przekazanie z naruszeniem terminu środków z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za grudzień...
. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zobowiązany jest przekazać na rachunek bankowy ZFRON środki uzyskane z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości dla osób...

III SA/Wa 1597/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-09

bankowego ZFRON, deklaracji PIT-4 R za lata 2007-2012, dokumentów potwierdzających wysokość zwolnienia z podatku od nieruchomości za lata 2007-2010 r., W odpowiedzi na powyższe...
niepełnosprawnych tworzony był z: zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zaliczek na podatek od nieruchomości, różnicy pomiędzy kwotą miesięcznego dofinansowania...

III SA/Wa 3356/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-27

od stycznia do listopada 2009 r. na rachunek bankowy ZFRON w łącznej wysokości 206.917,40 zł, jak również z podatku od nieruchomości za okres od stycznia do maja 2009 r...
. wskazano w nim kwoty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz kwoty podatku od nieruchomości, które powinny być przekazane na ZFRON, określono daty wypłaty...

III SA/Wa 3127/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-12

od listopada 2008 r. do października 2010 r., zwolnień z podatku od nieruchomości za maj 2010 r. oraz zwolnień z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych...
przez art. art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o rehabilitacji środków pochodzących ze zwolnienia od podatku od nieruchomości za maj 2010 r. oraz zwolnień z opłat za korzystanie...

I GSK 1075/20 - Wyrok NSA z 2020-12-10

. 511 ze zm.; dalej: ustawa o rehabilitacji). Wnioski uzasadnione były utratą dochodu, wynikającą ze zwolnień podatkowych (podatek od nieruchomości) [A] Sp. z o.o....
25 marca 2015 r., Mając na uwadze powyższe organ II instancji wskazał, że pomimo iż spółka składała deklaracje dotyczące podatku od nieruchomości (za 2014 r. data wpływu...

III SA/Wa 3019/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-29

się z ustaleniami organu kontrolującego. W piśmie tym Skarżąca zawarła zestawienie wpłat na ZFRON z tytułu ulgi w podatku od nieruchomości za okres od grudnia 2007r...
ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na rachunek ZFRON. W odwołaniu Skarżąca stwierdziła, iż przekazała środki pochodzące ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na rachunek...

III SA/Wa 3278/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-25

od dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych; brak dokumentów, na podstawie których Prezes PFRON wskazał terminy wpłaty i kwoty podatku od nieruchomości; brak...
inwestycji w R., w R. Skarżący wyjaśnił też, że nie posiada ewidencji księgowej i bankowej nieruchomości przy H., bo kupiono ją w 2001r., ani decyzji określającej podatek...

III SA/Wa 2249/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-22

z podatku od nieruchomości za miesiąc sierpień 2008 r. Wskazał, że zgodnie z wyciągiem z konta zfron oraz zestawieniem kwot należnych i wpłaconych na rachunek PFRON...
i rachunek zfron z tytułu zwolnień m.in. od podatku od nieruchomości wynika, że Strona dokonała wpłaty na rachunek zfron środków z tytułu zwolnień podatkowych (podatku...

III SA/Wa 1912/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-28

również przekazane na rachunek ZFRON środki pochodzące z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w okresie 2009/09 - 12/2010 w łącznej kwocie 832 674,10 zł...
z podatku od nieruchomości organ I instancji oparł się na protokole kontroli Urzędu Skarbowego (str. 11 i 12 protokołu). Zaznaczył, iż podważając te ustalenia w odwołaniu Strona...

III SA/Wa 2135/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-12

dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy tego funduszu za okresy styczeń - grudzień 2011r. oraz podatku od nieruchomości za okresy styczeń - grudzień 2011r...
za rok 2011,, - dokumentów potwierdzających wysokość zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2011r.,, - zestawienia środków za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   20