Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

I OSK 2263/16 - Wyrok NSA z 2017-06-20

1948 r. Z zeznania podatkowego dotyczącego podatku od nieruchomości za 1948 r. wynika, że cegielnia wznowiła działalność 15 marca 1948 r., Powyżej wskazane dowody...

I OSK 3301/14 - Wyrok NSA z 2016-11-18

w/w przedsiębiorstwa (nieruchomość ta przed dniem 14 lutego 1948 r. stanowiła własność prywatną o charakterze przemysłowym - M.P.F.B. B. i S-ka Ż.)., Decyzją z dnia...
Ministra Gospodarki, Minister Przemysłu i Handlu uznał, że nieruchomość objęta [..], posiadanie której przywrócono wnioskodawczyni postanowieniem Sądu Grodzkiego w Ż. z dnia...

I OSK 3290/14 - Wyrok NSA z 2016-11-21

orzeczenie rażąco narusza prawo, albowiem w sposób faktyczny zmierza do wywłaszczenia właściciela zabudowanej nieruchomości o pow. ok. 60 ha, wydzierżawionej spółce akcyjnej...
, prowadzącej na podstawie umowy - na cudzej nieruchomości - przedsiębiorstwo przemysłu spożywczego. Zatem orzeczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia [...] czerwca 1947 r...

I OSK 389/16 - Wyrok NSA z 2017-12-13

[...] sp. z o.o.' było własnością osoby prawnej - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dowód: odpis rejestru handlowego dział [...] funkcjonującej na nieruchomości...
. [...], jako zorganizowana całość. Nieruchomość wraz z budynkami, położona w W. przy ul. R. [...] nr hip. [...], na której funkcjonowała spółka Zakłady Wyrobów Mechanicznych...

II GZ 193/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

[...] 2015 r. poinformowała, iż w roku 2014 r. nie prowadziła oraz nadal nie prowadzi kont bankowych, nie posiadała i nadal nie posiada nieruchomości jak i ruchomości...
. do dnia otrzymania wezwania, a także informacji o posiadanych lub zbytych w ostatnich dwóch latach nieruchomości i ruchomości o wartości ponad 10.000 zł. W odpowiedzi...

V SA/Wa 4663/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-16

szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Do pisma załączono informację pokontrolną...
regulacji ustawy nie stosuje się do nabycia własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu. Celem wprowadzenia...

II GZ 926/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

), 3) informacji o posiadanych lub zbytych w ostatnich dwóch latach nieruchomościach i ruchomościach o wartości ponad 10 000 zł., Brak wskazanych wyżej dokumentów...
, iż to oświadczenie jest wiarygodne, skoro w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym (np. do otrzymania zwrotu podatku VAT) i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych jest wymagany obrót...