Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

II FSK 3092/16 - Wyrok NSA z 2017-05-18

z podatku dochodowego z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości. Stanowi to naruszenie art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej...
z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości. Z tabeli zamieszczonej w piśmie Urzędu Skarbowego, dokumentującej daty przekazania środków ze zwolnień...

II FSK 3258/16 - Wyrok NSA z 2017-06-27

od nieruchomości Strona uzyskała w dacie płatności tego podatku za bieżący miesiąc., W odpowiedzi na skargę Minister Pracy i Polityki Społecznej wniósł o jej oddalenie...
w kontrolowanym okresie nieterminowo przekazywała środki na rachunek zfron oraz nie przekazała na tenże rachunek środków, pochodzących ze zwolnień z podatku od nieruchomości...

II FSK 2556/14 - Wyrok NSA z 2016-10-25

. W piśmie tym skarżąca zawarła zestawienie wpłat na ZFRON z tytułu ulgi w podatku od nieruchomości za okres od grudnia 2007 r. do grudnia 2010 r. W tabeli rozpisała szczegółowo...
w odpowiedzi na powyższe złożyła do organu pierwszej instancji pismo z 9 maja 2013 r., gdzie zawarła zestawienie wpłat na ZFRON z tytułu ulgi w podatku od nieruchomości...

II FSK 1616/14 - Wyrok NSA z 2016-06-16

pochodzących z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej, środków z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości...
z podatku od nieruchomości oraz wyciągów bankowych wynikało, iż Strona w sposób nieterminowy przekazała w okresie od stycznia 2008 r. do sierpnia 2009r. środki na rachunek ZFRON...

II FSK 1970/15 - Wyrok NSA z 2017-08-02

fizycznych, z podatku od nieruchomości oraz środków z tytułu koncesji za sprzedaż paliw stanowi 221 326,78 zł. Sankcja wynikająca z art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia...
te uzyskano. Urząd Skarbowy w G. ustalił, że suma nieterminowo przekazanych kwot z tytułu zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku od nieruchomości...

III SA/Wa 1124/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-17

wpłat z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości. Przekraczanie ustawowych terminów dokonywania wpłat z tytułu...
terminów wpłat z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości dotyczyło okresów od kwietnia do grudnia 2008, wszystkich miesięcy 2009 r., wszystkich miesięcy 2010 r...

II FSK 2331/16 - Wyrok NSA z 2017-05-18

oraz m.in. kopii wyciągów z rachunku bankowego ZFRON, deklaracji PIT-4 R za lata 2007-2012, dokumentów potwierdzających wysokość zwolnienia z podatku od nieruchomości...
zwolnień z podatku od nieruchomości na rachunek bankowy zfron od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. w łącznej wysokości 41 198,40 zł. W związku z powyższym sankcja...

II FSK 1676/16 - Wyrok NSA z 2017-05-11

na rachunek ZFRON środki pochodzące z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości., Odnosząc się do zarzutu dotyczącego naruszenia art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o rehabilitacji...
z podatku dochodowego od osób fizycznych jest dzień, w którym pracodawca ma obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek do Urzędu Skarbowego zgodnie z art. 38 ustawy...

II FSK 1780/12 - Wyrok NSA z 2014-06-26

Prezydenta Miasta K. określających wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2003, 2004 i 2005, a także, że źródło powstania nadpłaty z tytułu wpłat na Fundusz...
w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowi decyzja Prezydenta Miasta K. z dnia 7 września 2010 r. Organ powołał się przy tym na treść art. 6 ust. 1 ustawy...

II FSK 1215/17 - Wyrok NSA z 2017-11-29

i ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, nastąpiło po upływie terminu przedawnienia zobowiązania., 3. W odpowiedzi na skargę kasacyjną spółka wniosła o oddalenie skargi kasacyjnej...
pochodzących z zaliczek na podatek dochodowy i ze zwolnienia z podatku od nieruchomości., W przedmiocie wykładni art. 33 ust. 4a pkt 2 u.r.z.s.z.o.n. w orzecznictwie...
1   Następne >   +2   +5   +10   12