Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej X

VI SA/Wa 1489/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-15

, aż do końca istnienia strefy., Ponadto do końca 2000r. zwolniony był z mocy ustawy z podatku od nieruchomości., Powyższe zasady udzielania pomocy publicznej...
[...]SSE własność niezabudowanej nieruchomości położonej w B. nr ew. [...] o pow. [...] m2, na której prowadzona miała być działalność - z tym, że część ceny nabycia...

IV SA/Wa 391/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-17

ustalił, że w latach 1945 - 1950 Fabryka miała znaczne zadłużenie, powstałe na tle wymierzanych domiarów tj. podatków od nieruchomości, miejskiego, lokalowego i obrotowego...
. W rezultacie składanych odwołań przez L. i K. braci P. od decyzji wymierzających te podatki Komisja Odwoławcza Wydziału Finansowego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej...

II SA/Wa 2360/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-05

czy inna praca zarobkowa z wyłączeniem przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
podatkiem dochodowym od osób fizycznych., W skardze do Sądu M. W. wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz decyzji Wojewody [...] jako niezgodnych z prawem...

IV SAB/Wa 2/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-20

Kancelarię Adwokacką w W., ul. [...] kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych oraz kwotę 52,80 ( pięćdziesiąt dwa, 80/100) złotych stanowiącą 22 % podatku VAT tytułem...
przedsiębiorstwa w części dotyczącej parceli zabudowanej willą jednopiętrową otoczoną ogródkiem, objętej księgą wieczystą Nr hip. [...], Rep. hip. [...] oraz nieruchomości objętej...

II GZ 467/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-27

ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy tym nie posiada ona zeznań podatkowych obrazujących uzyskany dochód. Skarżąca nie dysponuje środkami...
umożliwiającymi dochodzenie kwoty orzeczonej w decyzji, a podjęcie przez organy egzekucji spowodowałoby prawdopodobnie sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład...

IV SA/Wa 23/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-30

, osiemdziesiąt groszy) należnego podatku VAT tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącej A. Z. Decyzją z dnia [...] października 2005 r...
statusu prawnego nieruchomości na której funkcjonowała Cegielnia stwierdzić należy, iż prawo własności składników majątkowych tego przedsiębiorstwa zostało przywrócone...