Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej X

V SA/Wa 2578/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-22

z powodu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2020 r. Miasto T. wystąpiło o przyznanie w 2020 r. części...
rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie...

VII SA/Wa 1907/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-09

w łącznej wysokości 5 123,00 zł, w tym: gaz - 340,00 zł, energia elektryczna - 85,00 zł, telefon, TV, Internet - 285,00 zł, podatek od nieruchomości - 43,00 zł, woda - 50,00 zł...
. Dodatkowo skarżąca, jak wynika z załączonej do akt sprawy decyzji Wójta Gminy [...] z [...] stycznia 2020 r. w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2020 r., posiada...

VII SA/Wa 2216/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

na życie grupowe - 84 zł; ubezpieczenie (mieszkanie, dom) - 78 zł; podatek od nieruchomości - 35 zł; podatek (dom, garaże) - 65 zł., Wnioskodawcy nie mają innych zobowiązań...
; ubezpieczenie (mieszkanie, dom) - 78 zł; podatek od nieruchomości - 35 zł; podatek (dom, garaże) - 65 zł. Nie mają też innych zobowiązań., Dodać w tym miejscu...

VII SA/Wa 1521/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-02

; podatek od nieruchomości - 15,25 zł., Podsumowując powyższe ustalenia, zadeklarowane w ramach wspólnego gospodarstwa domowego miesięczne dochody wynoszą łącznie około...
z tych przesłanek nie jest spełniona, organ podatkowy nie ma w tym zakresie możliwości wyboru konsekwencji prawnych i nie może przyznać wnioskowanej ulgi w spłacie podatku. Natomiast...

VII SA/Wa 1062/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-01

domowego wynoszą około 20800 zł i obejmują opłaty związane z: ubezpieczeniem na życie - 200 zł; ubezpieczeniem samochodu - 600 zł; podatkiem od nieruchomości - 12000 zł...
finansowej, np. poprzez zagospodarowanie zasobów majątkowych w postaci ruchomości lub nieruchomości, które mogą się stać źródłem dochodu (np. zbycie, dzierżawa - w piśmie...

VII SA/Wa 1190/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-11

elektryczną - 115,50 zł;, 2) Opłata za wodę - 109,50 zł;, 3) Składka KRUS - 325,00 zł;, 4) Podatek od nieruchomości i rolny - 787,67 zł;, 5) Ubezpieczenia - 512,35 zł;, 6) Opłata...
deklaracji VAT-7);, 2) dopłaty z ARiMR - 276.236,94 zł, średnio 23.019,75 zł miesięcznie (wysokość ustalona na podstawie decyzji ARiMR);, 3) zwrot podatku akcyzowego zawartego...

VII SA/Wa 586/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-10

na ubezpieczenie społeczne w KRUS - 410 zł na kwartał (ok. 136,67 zł/m-c), ubezpieczenie nieruchomości - 360 zł rocznie (ok. 30 zł/m-c),, ▪ podatek od nieruchomości - 32 zł...
związanym z prowadzoną działalnością rolniczą jest również zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej., Z informacji...

VII SA/Wa 1722/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-25

funkcjonowanie firmy przysporzy korzyści dla budżetu w postaci podatku od nieruchomości oraz podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez stronę, Powołując...
2020 r.;, - wskazanie źródeł uzyskiwanych przychodów w 2020 r., z podziałem na rodzaj prowadzonej działalności;, - przesłanie kopii deklaracji dla potrzeb podatku od towarów...

VII SA/Wa 82/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-04

1.736,77 zł i do spłaty pozostawało 7 rat. Zobowiązana ponosi również wydatki z tytułu: podatku od nieruchomości i podatku rolnego w łącznej kwocie 498,00 zł na rok oraz OC...
wskazała, że nie jest w stanie pokryć kosztów remontu ani jego wyburzenia tego budynku. Łączna szacunkowa wartość obu ww. posiadanych nieruchomości została przez stronę...

VII SA/Wa 1299/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-16

m-c; podatek od nieruchomości - 626,00 zł rocznie / 52,17 zł m-c; energia elektryczna -216,14 zł m-c; woda i ścieki - 207,19 zł m-c; gaz - 303,01 m-c; opłata...
zł m-c (dowód: oświadczenie Strony z dn. 19.04.2017 r.)., Minister podał, że A. K. jest właścicielem nieruchomości o powierzchni 0,1000 ha wraz z domem, położonej...
1   Następne >   3