Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów X

III SA/Wa 128/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-03

dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ujęcia w wartości podstawy opodatkowania kwoty podatku od nieruchomości oraz obowiązku wystawienia faktury korygującej...
[Korzystającym] umowy leasingu finansowego nieruchomości gruntu i budynku. Umowy leasingu zostały zawarte na 10 lat, a suma opłat leasingowych pomniejszona o należny podatek...

I SA/Po 1049/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-11

koszty związane z nieruchomością, takie jak ubezpieczenie, podatek gruntowy, opłaty, podatki, usuwanie odpadów, doprowadzanie energii, gaz, itp. najemca będzie ponosił...
. do 2012 r. ani wynajmujący Y. Sp. z o.o., ani główny najemca Z. nie obciążali spółki, jako wynajmującego, kosztem podatku od nieruchomości w formie odrębnych faktur...

I SA/Wr 1485/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-03-23

) zleciła profesjonalnemu podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzenie kompleksowej weryfikacji w zakresie deklarowanych przez spółkę kwot opodatkowania w podatku od nieruchomości...
i stosowanych stawek podatku. W wyniku przeprowadzonego audytu wewnętrznego stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu podatku od nieruchomości za lata 2010-2014...

I GSK 2004/19 - Wyrok NSA z 2021-01-05

rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie dochodów utraconych z powodu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. oddala skargę: 3...
z podatku od nieruchomości, a także zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego., Sąd I instancji rozstrzygał w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Minister Finansów...

I SA/Sz 626/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-02-05

'. Według oświadczenia Spółki, przed oddaniem środka trwałego do używania będzie ona ponosić wydatki na podatek od nieruchomości od posiadanego gruntu., Na tle przedstawionego...
stanu faktycznego Spółka sformułowała pytanie: 'W którym momencie wydatki na podatek od nieruchomości ponoszone w okresie przed oddaniem gruntu i środków trwałych...

V SA/Wa 412/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-10

zwolnienia z podatku od nieruchomości; 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Ministra Finansów na rzecz Gminy [...] kwotę 15 043 zł (piętnaście tysięcy czterdzieści...
części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie dochodów utraconych z powodu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości., Zaskarżona decyzja została wydana...

II FSK 2535/17 - Wyrok NSA z 2019-07-05

, posiadają nieruchomości położone na terytorium Niemiec. Bezpośrednie nabycie udziału w P GmbH spowodowało dla Spółki obowiązek zapłaty niemieckiego podatku z tytułu...
nabycia nieruchomości (niem. 'Grunderwerbsteuer'; dalej: niemiecki podatek od nieruchomości). Obowiązek ten wynika z faktu, że P GmbH bezpośrednio i pośrednio posiada udziały...

I SA/Sz 1168/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-01-25

z art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych., Ponadto Strona wskazała, że prowadzi działalność gospodarczą w różnych nieruchomościach, w odniesieniu...
do których rozlicza podatek od nieruchomości., W roku 2015 oraz 2016 Strona złożyła korekty deklaracji podatku od nieruchomości, z których wynika nadpłata w tym podatku...

I SA/Gd 249/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-06

dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu potrącalności podatku od nieruchomości., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny...
(jako organem podatkowym) powstał spór odnośnie konieczności zapłaty podatku od nieruchomości od wykorzystywanej przez Spółkę infrastruktury portowej. Spółka z ostrożności...

II FSK 3076/16 - Wyrok NSA z 2018-10-17

Miasta G. (jako organem podatkowym) powstał spór odnośnie konieczności zapłaty podatku od nieruchomości od wykorzystywanej przez Spółkę infrastruktury portowej. Spółka...
Administracyjnym w Gdańsku oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym) w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2005, 2007-2010 w związku ze wskazanymi powyżej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100