Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

I SA/Ol 760/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-06

od nieruchomości za 2016r. oddala skargę Decyzją z '[...]' Wójt Gminy określił Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo A zobowiązanie w podatku...
od nieruchomości za 2016 r. w wysokości 99.873 zł., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ I instancji podniósł, iż Nadleśnictwo w korekcie deklaracji na podatek od nieruchomości za 2016...

I SA/Ol 499/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-10-20

. B. (dalej jako strona, wnioskodawczyni, skarżąca), zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości za 2020 r. wraz z odsetkami za zwłokę, Z uzasadnienia decyzji i akt...
. Wskazano, że organ wielokrotnie pomagał stronie udzielając ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. I tak decyzją z dnia '[...]' umorzył I ratę podatku od nieruchomości za 2020 r...

I SA/Ol 515/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-12-21

od nieruchomości budynek mieszkalny o powierzchni '[...]'m2 i grunty pozostałe o powierzchni '[...]' m2,, - w podatku rolnym użytki o powierzchni '[...]'ha,, - w podatku leśnym...
. z '[...]'r. w sprawie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego na 2020 r. w kwocie '[...]' zł. Do podstawy opodatkowania organ przyjął:, - w podatku...

VII SA/Wa 1826/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-29

jego powierzchnię oraz czy ponosi koszty miesięczne z utrzymaniem mieszkania/lokalu/domu (gaz, opłaty za energię, czynsz, podatek od nieruchomości itp.), należało...

I SA/Ol 202/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-05-07

o zwolnienie z podatku rolnego nieruchomości położonej w O. w rejonie ulicy P. (działki ewidencyjne nr '[...]'), włączonej do Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie...
o Krajowym Zasobie Nieruchomości, wraz z korektą deklaracji (K14-19). Podstawą wniosku był art. 12 ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku rolnym., W decyzji z '[...]' organ podatkowy...

I SA/Wa 2749/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-10

zgłosił w ramach postępowania spadkowego po rodzicach do Urzędu Skarbowego - celem zapłacenia podatku - udział nabyty w tej nieruchomości. Pełnomocnik podniósł, że Urząd...
27 maja 1990 r. nieodpłatnie własności nieruchomości położonej w W. przy ul. [...], oznaczonej w ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej [...], obręb ewidencyjny...

VI SA/Wa 1138/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-13

jest zwolniony z:, 1) podatków, z zastrzeżeniem ust. 2, z tym że:, a) z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego - na zasadach określonych w przepisach odrębnych,, b...
., Pismem z dnia [...] września 2013 r. strona poinformowała organ I instancji, iż posiada status zakładu pracy chronionej i korzysta ze zwolnienia z podatków oraz opłat...

I SA/Wa 990/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-08

postępowania ustalił, że po 1986 r. S. R. objął działkę w samoistne posiadanie, a dopiero od 1994 r. zaczął uiszczać podatek od posiadanej przez siebie nieruchomości...
, od kiedy przedmiotowa nieruchomość była wynajmowana [..]. Sąd stwierdził jedynie datę, od kiedy płacony był za tę nieruchomość podatek (1994 r.). Natomiast co do faktu...

II OSK 2122/15 - Wyrok NSA z 2017-04-25

stwierdzenia przejścia własności części nieruchomości I. uchyla zaskarżony wyrok, zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wojewody D. z dnia [...] października...
. na decyzję Ministra [...] z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia przejścia własności części nieruchomości., Wyrok został wydany...

I SA/Wa 101/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-02

dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć...
stycznia 1991 r. w sprawie poręczenia Parafii Katolickiej p.w. [...] w L. nieruchomości ziemskich położonych w L. o łącznej powierzchni [...] ha., Na powyższe postanowienie...
1   Następne >   +2   4