Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

V SA/Wa 349/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-08

683,64 zł (spłacane 200 zł), koszty czynszu za mieszkanie córki 415,03 zł (spłacane 200 zł), podatek od nieruchomości I kwartał 152 zł, koszty telefonu małżonków 136 zł...
o powierzchni 137 m2 i wartości 700 000 zł, mieszkanie o powierzchni 58 m2 i wartości 350 000 zł, nieruchomość gruntową o powierzchni 3654 m2 i wartości 4 198 000 zł. Ponadto...

VI SA/Wa 2262/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-05

jedynie zwolnienia od podatków, z tym że:, a) z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego - na zasadach określonych w przepisach odrębnych,, b) z podatku od czynności...
. Niepodatkowymi należnościami budżetowymi, o których mowa w tych przepisach, są wszystkie inne poza podatkami należności o charakterze publicznoprawnym, jeśli obowiązek...

V SA/Wa 463/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-27

wymiaru podatku od nieruchomości za rok 2014, kserokopię faktury za prąd, kserokopię paragonów za leki, kserokopię decyzji o waloryzacji emerytury z dnia 01.03.2013 r...

VI SA/Wa 1593/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-12

i harmonogram jego spłaty w aktach sprawy). Ponadto skarżący uiszcza kwartalnie podatek od nieruchomości w wysokości 62 zł (dowód wpłaty w aktach sprawy)., Zgodnie z art...
, roczne obliczenie podatku przez organ rentowy [...] - w aktach sprawy). Na majątek małżonków składają się dom o powierzchni 80 m kw oraz lokal mieszkalny o powierzchni 85 m...

V SA/Wa 873/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-19

), podatek rolny (2.000 zł), zaległe koszty leczenia męża (1.500 zł). Wykazała majątek w postaci nieruchomości zabudowanej, gruntów rolnych o powierzchni 10 ha oraz gruntów...
posiadane nieruchomości nie mogą zostać sprzedane z uwagi na postępowanie w sprawie działu spadku., Odpowiadając na wezwanie do przedłożenia dodatkowych informacji oraz złożenia...

V SA/Wa 463/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-18

jest świadczenie emerytalne w wysokości 1.761,33 zł. Do kosztów miesięcznego utrzymania Skarżąca zaliczyła: opłaty za media (130 zł), podatki (55 zł), leczenie (250 zł), opał i roboty...
, środki czystości, odzież i inne wydatki (510 zł). Wykazała majątek w postaci udziału w nieruchomości (dom mieszkalny) o wartości około 80.000 zł oraz współwłasność działki...

I SO/Bk 3/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-04-27

zł. Do wydatków kwartalnych należą: podatek rolny - 75 zł; woda - 10 zł; KRUS - 396 zł, dodatkowo roczne OC wynosi 281 zł. W skład majątku wnioskodawcy wchodzi: dom...
o powierzchni [...] m² (udział w ½ część - wartość 10.000 zł); nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha przeliczeniowego; grunty orne - [...] arów; [...] ha lasu (wartość...

V SA/Wa 3389/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-24

: media (woda, prąd, węgiel, odpady) - około 750 zł; lekarstwa - około 200 zł, podatki i ubezpieczenie domu - 32 zł, ubezpieczenie na życie - 60 zł, wyżywienie i ubranie...
' oraz 'uszczerbku na majątku'., Należało mieć również na uwadze, iż małżonkowie posiadają także nieruchomość - dom o pow. 120 m2. W orzecznictwie prezentowane jest stanowisko, zgodnie...

V SA/Wa 1744/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

², odziedziczone po rodzicach, nie posiada innych nieruchomości, przedmiotów wartościowych ani oszczędności pieniężnych. Miesięczne dochody skarżącego z prowadzonej działalności...
i uzyskuje z niej dochody (około 1100 zł miesięcznie). Skarżący opłaca składki na rzecz ZUS i płaci podatki. Małżonka Skarżącego również uzyskuje regularne dochody z pracy...

VI SA/Wa 627/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-25

skarg F. z siedzibą w W. oraz M. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie zmiany koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego oddala skargi Do orzeczenia zgłoszono zdanie odrębne