Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Finansowego X

V SA/Wa 2540/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-09

, wydatki na media, koszty leczenia dziecka, podatek od nieruchomości., Ponieważ oświadczenia zawarte we wniosku o przyznanie prawa pomocy okazały się niewystarczające do oceny...

VI SA/Wa 253/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-17

zobowiązań podatkowych zalicza się m. in. zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości czy podatku od spadków i darowizn (zob. L. Etel [w:] L. Etel (red.), Ordynacja...

VI SA/Wa 1955/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-27

Sprawa ze skargi P. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] września 2020 r.; 2. zasądza od Komisji Nadzoru Finansowego na rzecz P. S.A. z siedzibą w W. kwotę 18 800 (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

VI SA/Wa 2365/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-06

zł, podatek od nieruchomości - 1.953.500 zł oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 96.800 zł., Na dzień 31 stycznia 2011 r. na rachunkach bankowych...
) to wyposażenie ujęte w ewidencji pozabilansowej spółki, oraz, • 43 nieruchomości o wartości przekraczającej 3.000 euro., Na dzień 28 lutego 2011 r. wysokość wierzytelności masy...

VI SA/Wa 918/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-22

po ogłoszeniu upadłości spółki, składają się: wynagrodzenia oraz składki ZUS - 1 035 500 zł, podatek od nieruchomości - 1 523 700 zł oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego...
środki trwałe ujęte w ewidencji bilansowej, zaś pozostała kwota 767 tysięcy złotych to wyposażenie ujęte w ewidencji pozabilansowej spółki, oraz, • 43 nieruchomości...

VI SA/Wa 298/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-11

nieruchomości deweloperskich i do sprzedaży przeznaczono wszystkie nieruchomości deweloperskie (załącznik nr [...] do pkt 3.3 do wyjaśnień Spółki z dnia [...] września 2012 r...
z posiedzenia Zarządu [...] z dnia [...] grudnia 2011 r., k. 304). Na tym samym posiedzeniu Zarząd zapoznał się z raportem na temat programu sprzedaży nieruchomości...

VI SA/Wa 1650/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

jednak charakteru trwałego., W październiku 2011 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu procesu sprzedaży nieruchomości deweloperskich i do sprzedaży przeznaczono wszystkie...
nieruchomości  deweloperskie (załącznik nr 4 do pkt 3.3 do wyjaśnień Spółki z dnia 17 września 2012 r.). W dniu 19 października 2011 r. w depeszy Polskiej Agencji Prasowej...

VI SA/Wa 1652/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

., W październiku 2011 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu procesu sprzedaży nieruchomości deweloperskich i do sprzedaży przeznaczono wszystkie nieruchomości  deweloperskie...
się z raportem na temat programu sprzedaży nieruchomości należących do Spółki. Zarządowi przedstawiono także propozycję programu motywacyjnego dla pracowników Spółki związanego...

VI SA/Wa 1651/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

., W październiku 2011 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu procesu sprzedaży nieruchomości deweloperskich i do sprzedaży przeznaczono wszystkie nieruchomości  deweloperskie...
się z raportem na temat programu sprzedaży nieruchomości należących do Spółki. Zarządowi przedstawiono także propozycję programu motywacyjnego dla pracowników Spółki związanego...

VI SA/Wa 1669/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

jednak charakteru trwałego., W październiku 2011 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu procesu sprzedaży nieruchomości deweloperskich i do sprzedaży przeznaczono...
wszystkie nieruchomości  deweloperskie (załącznik nr 4 do pkt 3.3 do wyjaśnień Spółki z dnia 17 września 2012 r.). W dniu 19 października 2011 r. w depeszy Polskiej Agencji...
1   Następne >   2