Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

III SA/Łd 702/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-01-11

nr [...] wydaną przez Wójta Gminy C. uwzględniającą podatek od nieruchomości w O. 6a, na rok 2015,, 3. Decyzję w sprawie łącznego zobowiązania nr [...] wydaną przez Wójta Gminy C...
. uwzględniającą podatek od nieruchomości w O. 6a na rok 2016,, 4. Nakaz płatniczy nr [...] z dnia 9 lutego 2015 r. wydany przez Wójta Gminy Ł. uwzględniający podatek...

II OSK 1096/16 - Wyrok NSA z 2016-05-30

dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Poddasze jest regularnie użytkowane przez mieszkańców zatem spełnia określoną pożyteczną funkcję. Ponadto pomieszczenie...
na kondygnacji tej samej co mieszkanie skarżących, czy nawet odprowadzanie podatku od nieruchomości od tej części budynku zaliczanej do powierzchni użytkowej całej nieruchomości...

II SA/Gl 333/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-11

, iż Firma 'A' Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej płaci podatek od nieruchomości zlokalizowanej przy ul. [...] w M. jako posiadacz zależny. 'B' Sp. z o.o. na podstawie...
jako właściciel w książce budowy, to ona ubiegała się o pozwolenie na użytkowanie obiektu i pozwolenie to uzyskała, to ona opłacała podatek od nieruchomości, to ona wreszcie...

II OSK 799/12 - Wyrok NSA z 2013-08-23

i podatków publicznoprawnych związanych z dzierżawioną nieruchomością, oraz przyjęciem odpowiedzialności przed organami kontroli wraz z sankcjami karnymi...
- Zarządem Powiatu, który jest właścicielem nieruchomości, umową dzierżawy nieruchomości, została ona zawarta na okres 30 lat z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych...

II SA/Lu 527/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-22

Nieruchomości Komunalnych, który zarzucił, iż zaskarżona decyzja nakłada niewykonalny obowiązek., Organ w odpowiedzi na skargę wniósł o nieuwzględnienie skargi, przywołując...
zarządzenie nie zostało wykonane. W reakcji na wezwanie Dyrektor Zarządu Nieruchomości Komunalnych wskazał, że Zarząd Nieruchomości Komunalnych jest zakładem budżetowym...

II SA/Wr 640/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-02-27

295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 20/100), stanowiącą wynagrodzenie pełnomocnika w tym podatek VAT w kwocie 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych 20/100...
. pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową C. [...] reprezentowaną przez zarząd a 'S.' Firmą Zarządzającą Nieruchomościami R.S. z siedzibą w B.zawarto umowę o zarządzanie obiektem...

II SA/Po 502/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-12-12

zł i strata [...] oraz jej dochód z innych źródeł w wysokości [...] zł,, - decyzja o wysokości podatku od nieruchomości za 2012r. w kwocie 429 zł, z której wynika...

IV SA/Gl 971/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-07

. Stwierdził, że po nowelizacji kodeksu cywilnego obowiązującej od dnia 1 października 1990r. minimalna norma obszarowa obowiązująca przy obrocie nieruchomościami rolnymi...
na użytkach rolnych o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r...

II SA/Wr 228/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-29

(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć i 20/100 złotych) w tym 55,20 zł podatku od towarów i usług, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu...
. przeprowadził oględziny przedmiotowej nieruchomości utrwalone w sporządzonym na tę okoliczność protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych. Po zawiadomieniu pismem...

II SA/Wr 446/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-01-14

(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 20/100), stanowiącą wynagrodzenie pełnomocnika w tym podatek VAT w kwocie 55,20 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 20/100...
wynagrodzenie jednak dopuścił się zaniedbań. Po wskazaniu na ustawę o własności lokali i ustawę o gospodarce nieruchomościami żaląca się wskazywała na odpowiedzialność...
1   Następne >   2