Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Bk 294/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-09-22

tej nieruchomości jak właściciel, a w efekcie nie wystąpiły podstawy prawne do wystawienia przez Komornika kwestionowanej faktury oraz do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku...
użytkowania rozbudowywanej wiaty na magazyn wyrobów gotowych i surowców., - w latach 2011-2016 'A.' spółka jawna była podatnikiem podatku od nieruchomości położonej w S...

I SA/Łd 2063/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-01-21

się w ramach swej należności czynszowej do pokrywania podatku od nieruchomości i podatek ten rzeczywiście wpłacił na rachunek właściwego Urzędu Gminy. Zapłacony przez najemcę...
, a obciążający wynajmującego podatek od nieruchomości jest dla W. P. przychodem z najmu, którego bezpodstawnie nie wykazał w rocznym zeznaniu podatkowym. Niezasadne...

I SA/Po 609/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-04-18

w kwocie [...] zł,, - składki na Fundusz Pracy za 2000 r. w kwocie [...] zł,, - podatek od nieruchomości w kwocie [...] zł,, - podatek od środków transportowych w wysokości...
w koszty podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej...

I SA/Bk 87/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-03-26

wysokości czynszów w poszczególnych okresach były ciężary ponoszone przez Wydzierżawiającego związane z nieruchomościami oraz parkiem maszynowym (amortyzacja, podatek...
amortyzacji majątku M. sp. z o.o., za miesiąc październik 2011 r. w kwocie 368.158,08 zł + miesięczny podatek od nieruchomości w wysokości 22.221,00 zł oraz 1/12 opłaty dzierżawy...

SA/Sz 1850/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-06-01

niemieszkalnych na działalność gospodarczą., Na podstawie umów obciążała najemców między innymi opłatami za wieczyste użytkowanie i podatkiem od nieruchomości uznając te opłaty...
, w której ujęła między innymi podatek od nieruchomości w kwocie [...] zł oraz opłatę za wieczyste użytkowanie w kwocie [...] zł nie opodatkowując tych należności...

III SA 1990/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-30

nie zaliczała do obrotu zwróconych przez najemcę kwot podatku od nieruchomości, a kwoty te traktowała jako rozliczenie należności nie podlegających podatkowi od towarów i usług...
dowolnie wyodrębnianych w jej ramach usług i że nie ma podstaw do wyodrębniania podatku od nieruchomości będącego składnikiem czynszu z tytułu najmu jako niepodlegającego...

I SA/Po 980/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-05-11

jest również uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji Wójta Gminy z dnia [...] (k. 127) w sprawie umorzenia i zaniechania poboru podatku od nieruchomości w S. K . Z jej treści wynika...
od nieruchomości w S. K. (k. 127), z której wynika, że sam podatnik, wnosząc o umorzenie podatku od nieruchomości, stwierdził, że obiekt w chwili jego nabycia był zdewastowany...

I SA/Bk 245/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-06-06

śmieci, środki czystości, spłata kredytów, paliwo). Wydatki roczne to 6.400 zł (ogrzewanie, podatek od nieruchomości, OC samochodów). Majątek rodziny stanowi: dom...
należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. p o s t a n a w i a - odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów...

I SA/Po 674/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-03-04

o uchylenie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy w S. z dnia [...] nr [....]ustalającej zobowiązanie w podatku od nieruchomości za lata 1992-1995 oraz bieżące, zasądzenie...
windykacyjnych, podnosząc szereg zarzutów przeciwko decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości., Dyrektor Izby Skarbowej w P. wniósł o oddalenie skargi...

I SA/Bk 843/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-12-23

z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości 0,00 zł; podstawa obliczenia podatku - 0,00 zł i podatek należny - 0,00 zł., NUS w S. poinformował skarżącego o podjęciu...
on przez organ uwzględniony w cenie zakupu zbytej nieruchomości (art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Poinformowano jednocześnie skarżącego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100