Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

IV SA/Wa 3260/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-14

. z tytułu podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego; c) kopii umowy, na podstawie której dzierżawi gospodarstwo rolne; d) kopii dokumentów wskazujących wysokość...
pieniężnego A. K. za 2017 r. z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego, z której wynika, że powierzchnia gospodarstwa rolnego (w miejscowości...

IV SA/Wa 2636/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-26

z należnościami za energię elektryczną w kwocie 254 zł, za wodę w kwocie 1538,52 zł, z tytułu podatku od nieruchomości - 203 zł. Jako niezbędne wydatki wskazał w ujęciu...
wezwania z dnia 12 czerwca 2018 r. do zapłaty podatku od nieruchomości, kopię zeznania PIT 28 i 28A za 2017 rok (przychód 22800 zł)., Referendarz sądowy zważył, co następuje...

IV SA/Wa 3260/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-06

podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego,, c) kopii umowy, na podstawie której dzierżawi gospodarstwo rolne,, d) kopii dokumentów wskazujących wysokość...
łącznego zobowiązania pieniężnego A. K. za 2017 r. z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego, z której wynika, że powierzchnia gospodarstwa rolnego...

IV SA/Wa 2624/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-07

. oraz jego żony z tytułu podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego; 5) kopii umów o kredyty mieszkaniowe oraz 6) kopii dokumentów wskazujących wysokość wydatków...
gospodarczej; 2) odpisów zeznań podatkowych jego oraz żony; 3) kopii deklaracji podatkowych dla podatku VAT; 4) kopii decyzji określających wysokość zobowiązań W. G...

IV SO/Wa 27/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-06

podatku od nieruchomości/podatku rolnego za 2018 rok dotyczących Wnioskodawcy bądź jego żony., Wezwanie to doręczono P. G. w dniu 18 lipca 2018 r., W piśmie z dnia 30 lipca...
, nieruchomości ani oszczędności, Podał, że otrzymuje się z wynagrodzenia w kwocie 113,25 zł miesięcznie. Oświadczył ponadto, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną K...

IV SA/Wa 576/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-16

i dochodów męża oraz zaświadczenia z właściwego urzędu pracy w sprawie jego statusu, jako osoby bezrobotnej; c) kopii decyzji w sprawie podatku od nieruchomości/podatku rolnego...
/podatku leśnego za 2017 rok; d) zaświadczenia w sprawie płatności wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; e) zaświadczenia o sytuacji osobistej...

IV SA/Wa 2832/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-30

budynek, a nie budowlę. Z tej samej przyczyny znaczenia w sprawie nie będzie miał fakt odprowadzania podatku od nieruchomości kwalifikowanej na te potrzeby jako budynek...

IV SA/Wa 854/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-08

skarżącej i jej męża z tytułu podatku od nieruchomości na 2014 r.,, 6. do nadesłania zaświadczenia o sytuacji rodzinnej skarżącej wydanego przez właściwą do spraw zdrowia...
48 zł),, 3. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji Burmistrza I., ustalającej zobowiązanie podatkowe skarżącej z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2014...

IV SA/Wa 779/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-18

- do:, - nadesłania zaświadczenia z urzędu gminy (miasta) potwierdzającego, że nie jest podatnikiem żadnego z wymienionych podatków: podatku od nieruchomości, podatku rolnego...
, podatku leśnego; jeżeli zaś jest podatnikiem któregoś z tych podatków - wskazującego, jakiego i od jakich nieruchomości;, - nadesłania oświadczenia, gdzie mieszka (w domu...

IV SA/Wa 1783/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-07

(a więc np. decyzja ustalająca podatek od nieruchomości za rok 2007 może być wydana do 31 grudnia 2010 r., a nie 31 grudnia 2011 r.). Do czasu wydania ostatecznej decyzji...
się do poglądów skarżąca wskazała, że za rok powstania obowiązku podatkowego należy rozumieć rok, za który w drodze decyzji ustalającej wymierzany jest podatek...
1   Następne >   +2   +5   7