Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

IV SA/Po 760/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-10-30

, iż jest ona beneficjentem podatku od nieruchomości ustalanego na podstawie danych z EGiB., Nie ulega wątpliwości, iż wymiar podatku od nieruchomości powinien być dokonany...
terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) źródłami dochodów własnych gminy są; wpływy z podatków, w tym od nieruchomości., Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie...

II SA/Ke 940/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-02-10

). Zauważyła, że ma płacić podatek od nieruchomości w pełnej wysokości, a działkę użytkuje zakład energetyczny, który również winien płacić podatek od nieruchomości...
linii energetycznej przebiegającej przez nieruchomość skarżącej, za którą zakład energetyczny płaci podatek od nieruchomości - 2% wartości budowli, a skarżąca wtórnie...

III SA/Łd 632/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-03-11

prawdopodobnie nigdy nie dowiedziałby się, gdyby nie to, że w roku 2004 Prezydent Miasta S. wydał decyzje o zobowiązaniu podatkowym w podatku od nieruchomości. Skarżący podał...
zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. Skarżący o zmianach dotyczących sklasyfikowania gruntów, na których położone...

IV SA/Wa 178/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-19

do przedmiotowego lokalu, ujawnionego w księdze wieczystej;, - wielkość powierzchni użytkowej lokalu ma wpływ na wysokość czynszu, opłat za media i podatku od nieruchomości...
na wysokość czynszu, opłat za media i podatku od nieruchomości, że Skarżąca posiada jedynie interes faktyczny (a nie prawny) w zmianie danej ewidencyjnej dotyczącej pola...

II SA/Wr 630/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-02-10

od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Ś. z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2006. Zdaniem Starosty miesięczny termin do złożenia podania...
lutego 2006 r. tj. datę sporządzenia przez L. O. odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Ś. z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości...

I SA/Wa 540/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-06

z [...] maja 2019 r. Wydziału [...] dla Dzielnicy [...] [...] informujące, że [...] '[...]' Sp. z o.o. figuruje w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, a od 2018...
roku Spółka składa deklarację na podatek od nieruchomości, w której wskazuje do opodatkowania działkę nr [...] o pow. [...] ha. ale także kopie potwierdzeń wykonanych operacji...

I SA/Wa 468/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-14

samoistnym posiadaczem działki nr [...] jest M. W., ponieważ tam mieszka i opłaca podatki za tę nieruchomość. Organ zwrócił uwagę na fakt, że w aktach sprawy znajduję...
ta była wspólnie użytkowana przez ww. osoby, które również wspólnie opłacały należny podatek od nieruchomości., Następnie organ wskazał, że na mocy postanowienia Sądu Rejonowego...

I OSK 273/19 - Wyrok NSA z 2021-12-16

], ponieważ sporne pasy zagrodził bez zgody właściciela oraz dobrowolnie uiszcza podatki od nieruchomości za 50 m2 gruntu., W ocenie Sądu wojewódzkiego, mylne jest przekonanie...
. [...] z [...] maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na lata 2015, 2016, 2017 i 2018; zaświadczenie Prezydenta Miasta B. z [...] sierpnia 2018 r...

IV SA/Wa 594/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-25

nie jest słuszne obciążanie skarżącego podatkiem za tę nieruchomość. Sąd wskazuje w tym zakresie, że stwierdzenie w toku oględzin, że nieruchomość stanowiąca własność...
musi skarżący uregulować na drodze postępowania cywilnego. Kwestię podatku od nieruchomości winien zaś naświetlić organowi podatkowemu, wskazując że zobowiązanym do zapłaty podatku...

III SA/Łd 616/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-03-12

i budynków oraz zbadania zasadności naliczenia podatku od nieruchomości. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Starosty [...] z dnia...
zasadności naliczenia podatku od nieruchomości. Organ odwoławczy nie podzielił argumentów skarżącego, że za istnieniem interesu prawnego skarżącego przemawia obawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   48