Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

III SA/Wa 1798/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-11

przez uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów 2003 r. podatku od nieruchomości za ten rok, tj. zwiększenie kosztów o 257.401,40 zł. Skarżąca wyjaśniła, że decyzja ostateczna...
została wydana po skorygowaniu przez nią zeznania CIT-8 za 2003 r. o kwotę nadpłaty w podatku od nieruchomości, a przed rozstrzygnięciem wniosku o stwierdzenie tej nadpłaty...

III SA/Wa 297/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-13

z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych objętych na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst Dz...
zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w terminie 14 dni od dokonania sprzedaży wymienionych nieruchomości., W dniu 5 marca 2001 r. podatnik dokonał sprzedaży prawa...

III SA 2931/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-22

w W. na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej przy Ministrze Finansów z dnia [...] września 2003r. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala...
zobowiązanie w podatku od towarów i usług, kwotę zwrotu różnicy w podatku od towarów i usług oraz dodatkowe zobowiązanie w tym podatku za październik i grudzień 2000 r...

III SA/Wa 685/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-11

po sprzedaży mieszkania własnościowego K. K., w związku z dokonaniem zabezpieczenia ww. nieruchomości na poczet przyszłych podatków. Zdaniem pełnomocnika zebrane dowody...
z dnia [...] lutego 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2001...

I SA/Wr 758/02 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-28

zniszczonych w czasie powodzi w lipcu 1997 r. w wysokości [...];, wydatku udokumentowanego duplikatem faktury z dn. [...]w wysokości [...];, podatku od nieruchomości i opłaty...
przychodów z tytułu otrzymania nieodpłatnych świadczeń oraz zawyżenie kosztów działalności spółki z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie i w związku...

III SA/Wa 790/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-13

z [...] września 2004 r. określono m.in. zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za grudzień 2002 r., wykazując m.in. podatek należny ze sprzedaży nieruchomości...
na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia [...] stycznia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia po wznowieniu postępowania decyzji w sprawie o podatek...

III SA 1551/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-23

ww. płatnika z tytułu niepobranej opłaty skarbowej od czynności prawnej polegającej na sprzedaży nieruchomości - gospodarstwa rolnego oraz określono zobowiązanie podatkowe...
również, że postępowanie kontrolne prowadzone zarówno w Kancelarii Notarialnej, jak i w Konsorcjum, wykazało, że w chwili zawierania umowy sprzedaży nieruchomości w L...

III SA 1483/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-14

z siedzibą we Wrocławiu na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia [...]kwietnia 2003 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla...
. wydaną po ponownym rozpatrzeniu sprawy przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 1999 r...

III SA/Wa 334/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-11

w W. na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia [...] listopada 2005 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
w podatku dochodowym od osób prawnych za 1999 r. w kwocie [...] zł w miejsce zadeklarowanego w wysokości [...] zł, postanowił uchylić w części własną decyzję z dnia...

III SA 2050/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-01

prawa do obniżenia podatku VAT przy przygotowywaniu dokumentów pod kredyt bankowy na zakup nieruchomości nad jeziorem N.. Zarzuciła rażące naruszenie prawa tj. art. 27 ust. 5...
. na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia [...] lipca 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku...
1   Następne >   +2   5